A A A contrast contrast

Skoleskyss

Skoleskyss for grunnskoleelever

Generelle bestemmelser

Opplæringslovens § 7-1 gir bestemmelser for hvilke elever som har rett till gratis skoleskyss.

Elever i 2.-10. årstrinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen har rett til gratis skoleskyss. For elever i 1. årstrinn er skyssgrensen 2 kilometer.

Korteste vei mellom bosted og skole regnes. Det må imidlertid aksepteres en rimelig gangavstand til og fra nærmeste holdeplass. Elever ved private grunnskoler får dekket skoleskyss innenfor kommunegrensen etter reglene som gjelder for tilsvarende offentlige skoler.

Skyss gis til skolens ordinære start- og sluttider. Elevene kan ikke benytte gratis skyss utenom disse tidene. Det medfører blant annet at retten til fri skoleskyss ikke gjelder til/fra skolefritidsordning (SFO), eller når foreldre selv har utløst skyssbehovet ved å søke eleven til en skole som ligger utenfor den kretsen de er bosatt i.

Elever som har rett til gratis skyss får av skolen tildelt skysskort for hvert skoleår. Fylkeskommunen har ansvaret for å organisere skyssen etter oppsatte skysslister fra kommunen.

Bytte av skolekrets

Dersom foresatte søker om bytte av skolekrets og dette innvilges, er det ingen automatikk i at det også innvilges gratis skoleskyss til og fra skolen. Når kommunen vurderer om gratis skyss skal innvilges, vil det bli vurdert hva som er grunnlaget for bytte av skolekrets, jfr. R- 3/2009 Utdanningsdirektoratet. For nærmere avklaring, kontakt Namsos ungdomsskole som er delegert ansvar for oppfølging av kommunal skoleskyss.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skoleskyss uavhengig av veilengden. Kommunen har ansvaret for denne skyssen, jfr. Opplæringsloven § 13-4. Vurdering om en vei er særlig farlig skjer gjennom et tverrfaglig arbeid i kommunen i samarbeid med den aktuelle skolen.

Trafikksikkerhet, fartsnivå, veimerking, fartsdumper, belysning, elevens alder og modenhet og alternative veier tas med i vurderingen av om en vei er særlig farlig. Det kan være aktuelt å fatte vedtak om at det gis gratis skyss i deler av skoleåret, for eksempel i vintermånedene for elever på de laveste årstrinnene.

Særlig farlig eller vanskelig skoleveg - retningslinjer for Namsos kommune

Varig eller midlertidig funksjonshemming

Elever som er varig eller midlertidig funksjonshemmet har rett til gratis skoleskyss uavhengig av veilengde, jfr. Opplæringsloven § 7-3. For at slik skyss skal bli opprettet, kreves legeerklæring. Den skal leveres skolen. Skolen vil i samarbeid med kommunen iverksette skyssopplegget.

Særlig farlig eller vanskelig skoleveg - politisk vedtatte retningslinjer

Elever med to bopeler

Elever som har to bopeler (foreldrene lever ikke sammen og har delt daglig omsorgsansvar), har som utgangspunkt rett til skyss til/fra elevens heimstedsadresse og til/fra skolen.
Retten til skyss vil avhenge av hvilken avtale som inngås i forhold til eleven:

 • delt daglig omsorgsansvar

 • daglig omsorgsansvar

Trivselsregler for de som reiser med buss

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099