A A A contrast contrast

Skole

Tilpasset opplæring/spesialundervisning

Namsos kommune legger om den tilpassede opplæringen. Les mer om hvordan.

Bok og blyanter

Namsos kommune har brukt mye tid på å vurdere hvordan vi kan iverksette en tilpassa opplæring og spesialundervisning som er effektiv og kommer flest mulig elever til gode.

Nytt om:

Sakkyndig vurdering og spesialundervisning ved grunnskolene i Namsos fra skoleåret 2014/2015.

Oppvekstsjefen har sammen med rektorene, PPT og hovedtillitsvalgt (UDF) vurdert en ny rammetimetallsmodell (lærerårsverksmodell) hvor også fordeling av timer til tilpassa opplæring/spesialundervisning inngår.

 

Opplæringsloven, § 5-3:

Før kommunen eller fylkeskommunen gjør vedtak om spesialundervisning etter § 5-1 eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter § 5-7, skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT om de særlige behovene eleven eller barnet har.

 Vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning, og hvilket opplæringstilbud som bør gis. Vurderingen skal blant annet gjøre rede for og ta standpunkt til eleven sitt utbytte av den ordinære opplæringen, lærevansker eleven har og andre forhold som er viktige for opplæringen. I tillegg skal den beskrive hva som er realistiske opplæringsmål for eleven; om ein kan hjelpe på de vanskane eleven har innenfor det ordinære opplæringstilbudet og hvilken opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud.

 

Det er stor grunn til å tro at vi i Namsos har hatt for mange oppmeldinger til PPT og dermed for mange vedtak om spesialundervisning. Dette er ei utvikling som medfører at stadig færre elever får ei tilpassa opplæring som de etter loven har krav på. Flere timeressurser bør komme alle elever til gode. Vår kommune har en langt høyere prosent spesialundervisning enn landssnittet. På denne bakgrunnen skjer det endringer fra nytt skoleår av. Dette medfører bl.a.:

 

 • Mer tilpassa opplæring og færre oppmeldinger til PPT. (Elever som har rett til spesialundervisning skal få det)
 • PPT mer «synlig» på skolene / skal ha mer tid til dialog, observasjon, rådgivning uten at det nødvendigvis er snakk om behov for spesialundervisning.
 • Funksjonen spesialpedagogisk koordinator styrkes ved alle skoler. Det blir dermed mer tid til intern oppfølging på skolen, koordinering opp mot PPT, BUBB, helsesøster,.
 • Organiseringa av spesialundervisninga må vurderes ved skolene. Sannsynligvis vil mer intensive perioder (f.eks. lesing/regning) ha større effekt enn å spre timetallet på et fast antall timer hver uke. Tolærersystem må også vurderes der det er mulig.

 

Endringene medfører ikke færre timeressurser totalt ved grunnskolene i kommunen!

 

Departementet har nylig vedtatt en endring i loven. Skolen har en plikt til å vurdere utbyttet av opplæringa før henvisning til PPT. Rundskriv F-04-13:

 

Lovendringen, som er en presisering av gjeldende rett, skal sikre at skolene foretar en vurdering av om eleven kan få utbytte av opplæringen før PP-tjenesten kontaktes. Målet er at dette vil bidra til å styrke vektleggingen av et godt tilpasset opplæringstilbud, og i den forbindelse at behovet for spesialundervisning reduseres.

 

Kommunene i Midtre- og Indre Namdal og PPT har dette skoleåret hatt et nært samarbeid med forskningsmiljøet ved Høgskolen i Hedmark (Lars Arild Myhr og Thomas Nordahl). Samarbeidet har bestått av forelesninger og diskusjoner på fagdager og oppfølging på skoleledersamling. Temaer som har vært berørt er bl.a.:

 

 • Den inkluderende skolen, hva er det?
 • Har graden av inkludering noe å si for forholdet mellom spesialundervisning og tilpasset opplæring?
 • Hva forventes det at den enkelte skole gjør før PPT kontaktes?
 • Hva kan vi forvente av læreren i klasserommet? Hvor går grensen mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning? Er det mulig å definere dette på en skole eller i en kommune? Grenseoppgang.
 • Hvordan tenker vi organisering på skolen for å gi best mulig undervisningskvalitet for alle elever?
 • De ulike parters roller knyttet til undervisningskvaliteten på skolen. Skolens/ kommunens internsystem.
 • PPT sin rolle på skolen: Forventninger til PPT og PPT sine forventninger til skolene/ kommunene.

 

Flere kommuner vil iverksette endringer som medfører ei bedre tilpasset opplæring til alle elever, j.fr. opplæringslovens § 1-3 Tilpassa opplæring og tidlig innsats.

Skolene får mulighet til å utvikle god undervisningspraksis selv om flere elever får en tilpassing innenfor den ordinære undervisninga i stedet for vedtak om spesialundervisning.

Dette er også i tråd med hva fagmiljøet ved Høgskolen på Hedmark mener: En ønsket utvikling mot en mer inkluderende undervisning.

 

På bakgrunn av det som er skrevet ovenfor, vil det for kommende skoleår være færre forespørsler til PPT om sakkyndig vurdering. PPT vil få større mulighet til å drive kompetanse- og utviklingsarbeid i skolene knyttet til barn med særlige behov. Det vil også kunne bli flere sakkyndige vurderinger som konkluderer med tiltak etter opplæringslovens

§ 1-3.

 

Målet er ikke at kommunen skal spare ressurser, men at elevene skal få en god tilpassa undervisning. Tiltakene må selvfølgelig evalueres og eventuelt endres dersom det viser seg at det er nødvendig. Skolene må derfor vurdere/ iverksette organisatoriske tiltak i tråd med innholdet i dette brevet.

 

Namsos, mars 2014

 

Hilsen

 

Åse Kristiansen                                                                     Svein-Arild Rye

Leder PPT                                                                             oppvekstsjef

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
30.05.2019
Fridag, Kristi Himmelfartsdag
31.05.2019
Fridag grunnskolene
10.06.2019
Fridag, Pinse
20.06.2019
Siste skoledag før ferien, grunnskolene

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099