Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Kontaktinformasjon:

Ove Sæternes,
Spillemiddelkonsulent Namsos kommune.
Tlf.907 03 065

               

Spillemidler 2018

Til lag og foreninger som har planer om å søke spillemidler 2018

Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordeling i 2018

Departementet har i år et helt nytt elektronisk søknads-system for søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder søknadsordningene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Fra og med 1. oktober kan det søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av anlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet. Søknadsskjema vil gjøres tilgjengelig på www.idrettsanlegg.no.

NB! Skjemaet åpner senere enn foregående år på grunn av overgang til nytt elektronisk søknads- og fagsystem for ordningen. 

Søknadsfrist for en komplett og ny søknad inn til Namsos kommune er derfor i år satt til 15.oktober.

Tiden frem mot 1 .oktober må derfor brukes til å få alle formaliteter (les: nødvendig dokumentasjon) på plass.

De som hadde en søknad inne i fjor (fornyede søknad): Dere trenger bare å legge ved kostnadsoverslaget i søknaden, resten er lagret i systemet fra før. Hvis det imidlertid er forandring i kostnader så må derer lage et nytt overslag. Har dere startet med arbeidet og tatt opp lån for å finansiere utgiftene, så kan rentene tas med i kostnadsskjemaet.

Alle bestemmelser om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 2017 er inntatt i vedlagte V-0723 Bestemmelser om tilskudd eller her: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017 (V-0732 B)

Her er mer info om spillemidler:

Krav til søkere:

 • Søkere på spillemidler kan være kommuner/fylkeskommuner, idretts­lag/organisasjons­ledd i Norges idrettsforbund (NIF), sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund eller Det Frivillige Skyttervesen, aksje­selskaper/allmenn­aksjeselskaper, stiftelser eller andre sammenslutninger. For nærmiljø­anlegg kan også velforeninger og borettslag være søkere. Det må da imidlertid være et idrettsanlegg som er hovedelementet, da kan en ha med klatrestativ o.l. samt litt benker og bord. Aktuelle anlegg:  flerbruksområder/flater for ballaktiviteter m.m., skileikområde eller tursti. Akebakke kan man også søke om tilskudd til. Barnehager er pr i dag ikke godkjente søkere da det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd i form av spillemidler ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer. Det er også kun eieren av anlegget som kan søke om spillemidler.
 • Alle søkere må ha et organisasjonsnummer. Dette får via Brønnøysundsregistret. Dette kan gjøres her: Registrere lag eller forening
 • Plikt til å drifte og vedlikeholde anlegget i 20-30 år (nærmiljøanlegg, 20 år).
 • Må ha godkjenning/leieavtale fra grunneiere på 20-30 år (nærmiljøanlegg, 20 år).

Søknadsprosedyre:

 • Kontakt kommunens spillemiddelkonsulent for å få registrert anlegget. Man får da et eget anleggsnummer som man skal bruke i søknadsskjemaet.
 • Planene for anlegg det søkes om spillemidler til, må på forhånd være idrettsfunksjonelt godkjent av kommunen eller departementet ved spesielle typer anlegg. Dette gjelder både nybygg, rehabilitering og ombygging. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal gjennomføres for å sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger, og for å sikre at de estetiske og miljømessige forhold ivaretas på en god måte. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes. Dersom arbeidene er igangsatt før forhåndsgodkjenning foreligger, er det avslagsgrunn.
 • Det er kommunens Godkjenningsutvalg som behandler søknaden. Idrettsrådet har en representant med i dette utvalget. Ved større og kostnadskrevende anlegg må kommunens behov for slike anlegg legges til grunn.
 • Kommunen sørger for at anlegget tas med i en vedtatt plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.

Skjemaer:

Følgende vedlegg MÅ følge søknaden:

 • Forhåndsgodkjenning inkludert behovsmelding. Forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave.
 • Kostnadsoverslag. Skjema for kostnadsoverslag: excel .  – Hjelpedokument ifm anbud:  Eksempel Kostnadsoversl. spillemiddelsøknad
 • Finansieringsplan, samt dokumentasjon på finansiering og vedtak på dugnad.
 • Forvaltning, drift, vedlikehold og utv. plan med budsjett. Det vil si plan for hvordan anlegget skal driftes. Plan for drift
 • Grunnbokutskrift-feste-/leieavtale. Det vil si avtale med grunneier om rett til å bygge. Eies grunnen av andre enn kommune eller staten må avtalen tinglyses.

Brukerveiledning og sjekklister

 

Spillemidler til kulturbygg

Kontaktinformasjon
Ove Sæternes, tlf. 907 030 65
ove.saternes@namsos.kommune.no

Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturellvirksomhet.  Bygningene skal fungere som kulturelle møtesteder for lokalmiljø og/eller region.  Det kan søkes tilskudd til samfunnshus, kulturhus, grendehus, allaktivitetshus, bydelshus og organisasjonseide forsamlingshus.

Midlene kan benyttes til nybygg, tilbygg, ENØK-tiltak, modernisering av kulturhus og ombygging.


Generell informasjon
Det som er spesielt viktig å merke seg er at ordningen med å ta med rabatt som en del av finansiering er tatt bort for nye søknader fra og med 2015. Ordningen med gavebrev gjelder, og er vel på en måte det samme, så få det i stedet for rabatt når dere forhandler om pris. Det som er meget viktig at det ikke startes med bygging før dere har fått forhåndsgodkjenning fra kommunen. Dette gjøres av Godkjenningsutvalget (GU). GU består av Spillemiddelkonsulenten og en person fra Teknisk etat i kommunen. Idrettsrådet har også en representant som innkalles ved behov.

 

Fornyet søknad
Ved fornyede søknader brukes eget søknadsskjema.
Skriv inn referansenummeret dere fikk i fjor. Har dere det ikke så kontakt undertegnede. Dere trenger så bare å legge ved kostnadsoverslaget i søknaden, resten står der fra før. Hvis det imidlertid er forandring i kostnader så må det lages et nytt overslag. NB! For dere som har fått forhåndsgodkjenning: Har dere startet med arbeidet og tatt opp lån for å finansiere utgiftene, så kan rentene tas med i kostnadsskjemaet.

 

Skjema
Skjemaet heter "Søknad om spillemidler til idrettsanlegg"

Samtlige søknadsskjema ligger på www.idrettsanlegg.no

Regnskapsskjema 
Sjekkliste for regnskapssammendrag

Delutbetaling - skjema

 

Retningslinjer og bestemmelser

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - Kulturdepartementet

Rehabilitering/ombygging av idrettsanlegg. Generelle og spesielle bestemmelser i forbindelse med stønad fra spillemidlene.

Samlet orientering om spillemidler.

 Retningslinjer for tilskudd til lokale og regionale kulturbygg i Nord- Trøndelag

 

Vedlegg til søknaden

Følgende skal vedlegges søknaden:

 • Forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave
 • Kostnadsoverslag
 • Hjelpedokument for detaljert kostnadsberegning
 • Finansieringsplan
 • Forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingsplan med budsjett
 • Grunnbokutskrift-feste-/leieavtale

Utbetalinger
Alle tilskuddsmottakere forplikter å levere eget anleggsregnskap.

Regnskapet skal være ført slik at det kan sammenlignes med godkjent kostnadsoverslag og finansieringsplan.

Delutbetaling
Etter mottatt tilsagnsbrev er det mulig å søke delutbetaling (85%) av tildelte midler.

Søknadsfrist
Søknadsfrist til Namsos kommune er 24. februar 2017

 

Kulturmidler

Lag og foreninger som har tilhørighet i Namsos Kommune kan nå søke om tildeling av kulturmidler.

Søknadsfrist er i mai hvert år.

 

Elektronisk søknadsskjema

 

Kulturmidlene skal stimulere til et mangfoldig kulturliv av høy kvalitet der frivilligheten står i sentrum. Fordelingen av kommunale kulturmidler (tilskudd) til lag og foreninger foretas av Oppvekst, omsorg og kultur etter søknad fra lagene og administrativ saksbehandling.

De vedtatte kriterier for den enkelte kategori legges til grunn. Tildelingen skal normalt skje i juni hvert år. Retningslinjene er revidert og vedtatt i Namsos oppvekst, omsorg og kultur 14.03.2013. Vi anbefaler at du leser retningslinjene før elektronisk søknadsskjema fylles ut. Ved manglende dokumenter eller ufullstendig søknad vil søknaden ikke bli behandlet. Søknader som leveres etter fristen vil heller ikke bli behandlet.

Det forutsettes at lagene som søker har organisasjonsnummer. Hvis ditt lag/din forening ikke har org. nr. er det en enkel prosess å få ordnet dette hos Brønnøysundregistrene.

Informasjon fra Enhetsregistret til lag og foreninger

Samordnet registermelding (registrering krever innlogging på Altinn)

Søknad fylles inn i elektronisk søknadsskjema, og alle vedlegg lastes opp i samme prosess.

Tilskuddsportalen for lag og foreninger

Namsos kommune tilbyr lag og foreninger i kommunen å registrere seg i tilskuddsportalen, en tjeneste som gir full oversikt over støtte- og tilskuddsordninger. 

http://tilskuddsportalen.no/

Inne i portalen kan man:

 • Få fullstendig oversikt over tilskuddsordninger etter tema

 • Foreta fritekstsøk etter tilskuddsordninger

 • Lese nyheter om tilskudd

 • Følge med på kommende søknadsfrister i kalenderen

Fremgangsmåte:
 1. Gå til registreringsskjema i tilskuddsportalen.  

 2. Fyll inn e-post, fornavn, etternavn og gyldig organisasjonsnummer til et lag eller en forening i kommunen. NB! Skriv inn ditt personlige navn!

 3. Klikk "send".

 4. Brukeren får opp en side hvor det bekreftes at informasjonen som er sendt er korrekt.

 5. På den angitte e-postkontoen mottar brukeren en link som gir automatisk tilgang til Tilskuddsportalen for lag og foreninger.

Linken er gyldig i 5 dager, men brukerne kan registrere seg på nytt så mange ganger de ønsker.
 
Namsos kommune håper lag og foreninger vil oppdage dette verktøyet, og vil veilede brukerne så godt som mulig dersom det er behov for det. Kommunen og alle som bor her er tjent med et aktivt foreningsliv. Det å skaffe nok penger er alltid et tema, og vi håper at flere nå vil oppdage ordninger det er mulig å søke på og deretter komme heldig ut av søkeprosessen.