Namsos kommune har mottatt varsel om oppstart av detaljregulering av område B14 "Ura Boligområde, Høknesnes" i tråd med kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret i Namsos den 25.11.10 og 27.01.11.

Området foreslås regulert til boligbebyggelse.