Endring av reguleringsplan for Brutomta
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres  oppstart av planarbeid, endring av av reguleringsplan for "Brutomta" stadfestet av Namsos kommunestyre den 26.04.12. Gjeldende reguleringsplan skal endres og tilpasses ny prosjektert bebyggelse.

Eksisterende reguleringsplan for "Brutomta" åpner for boligbebyggelse og kombinert bebyggelse. Det var opprinnelig regulert 65 leiligheter fordelt på 4 blokker med parkering i 1. etasje og boliger i 3-4 etasjer over, totalt 4 og 5 etasjer. Opprinnelig prosjekt ble ikke realisert og det er nå gjort endringer og tilpasninger. Endringene medfører omrokkeringer og endring av formål i reguleringsplanen og blir derfor vurdert som en vesentlig endring av gjeldende reguleringsplan. Endringene vil medføre lavere bebyggelse og mindre antall boligenheter enn opprinnelig planlagt.

Kunngjøringsannonse
Beskrivelse/ varsel om oppstart