Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for tilsvarende formål og bestemmelser som gjør at bebyggelsen tilpasses dagens arkitektur og boligtetthet.

Planen er i henhold til kommunedelplan for Namsos Kommune, og tiltakshaver har i samarbeid med kommunen konkludert med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd.

Iht. PBL § 17-4 varsles det samtidig om oppstart forhandlinger om utbyggingsavtaleknyttet til varslet reguleringsplan. Behovet for en slik avtale vil avklares parallelt med planarbeidet.

Vår oppdragsgiver er Gammelsaga Eiendomsutvikling AS (SUS).

Evt. innspill til arbeidet må være innkommet innen 31. August og skal rettes til:

Arkplan as v/Klykken
Tlf. 74 27 53 60
nsk@arkplan.no
Abel Margrethe Meyers Gt 22
Postboks 172
7801 Namsos

Varsel om oppstart/planavgrensning