I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for ”Fv17 Bangsund”.

Samtidig med reguleringsarbeidet vil det bli gjennomført et stedsutviklingsprosjekt for Bangsund. Norconsult AS gjennomfører planarbeidet på vegne av Namsos kommune.Det utarbeides forslag til ny reguleringsplan for området som vist på kartskisse. En viktig del av planarbeidet vil bli å avklare lokalisering av ny dagligvarebutikk i Bangsund.

Det gjennomføres møter med overordna myndigheter, Bangsund vel og de mest berørte grunneierne og næringsdrivende i forkant av at planforslaget utarbeides. Det er også viktig at alle andre som har synspunkt på sentrumsutviklingen i Bangsund kommer med sine innspill til prosessen.

For innspill til eller opplysninger om reguleringsplanarbeidet følgende kontaktes:
Norconsult AS v/ Gunhild Kvistad, tlf. 98 66 57 38, gunhild.kvistad@norconsult.com
Namsos kommune v/ Kjeld Erik Sandbakken, tlf. 971 69 371, kjeld-erik.sandbakken@namsos.kommune.no

Frist for innspill til oppstarten av planarbeidet er 07.12.2015.

Kartskisse

Etter at reguleringsforslaget er utarbeidet vil det behandles politisk i Nasos kommune og eventuelt legges ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli ny mulighet til å komme med innspill til planforslaget før det sluttbehandles av Namsos kommune. Reguleringsplanen er planlagt sluttbehandlet i mai 2016. Arbeidet med stedsutviklingsplanen vil pågå ut høsten 2016.