I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14, varsles det om oppstart av detaljreguleringsarbeid for en del av eiendommen gnr. 17, bnr. 1 i Namsos Kommune se vedlagte kartutsnitt.

Planens benevnelse er: Larsheimen, boligtomt på gnr. 17, bnr. 1, fnr. 123

Hensikten med planarbeidet er å få regulert inn en tomt med gårds og bruksnummer 17/1/123. Nevnte tomt har tidligere vært bebygget, men av en eller annen grunn utelatt i reguleringsplanen for Larsheimen. Eiendommen vil bli regulert til boligtomt med tilhørende trafikkareal og friareal.

Varsel om oppstart av planarbeid
Kartutsnitt