I samsvar med lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for ”Otterøy skole og oppvekstsenter” på Otterøya i Namsos kommune.

 

Planområdet omfatter eksisterende skoleanlegg og mindre tilliggende arealer på Fosslandsosen i Namsos kommune og er på ca 37 da. I henhold til arealplan for Namsos kommune kreves reguleringsplan utarbeidet før tiltak etter plan og bygningsloven § 1.6 kan settes i verk på skoleområdet. Formålet med reguleringen er å tilrettelegge byggeområde for ny barnehage, og planarbeidet vil avklare nærmere om plassering og utforming av ny bebyggelse, uteområder, atkomst og parkering mv.

 

Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rettes til Arcon Prosjekt A/S v. Inge Fagerhaug, tlf.74216565 eller pr. e-post til inge@arcon.no innen 08.10.2015.

Planavgrensning/ område