I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8, varsles oppstart av reguleringsarbeid for Gnr 10 bnr 1 i Namsos kommune. Innenfor det planlagte området berøres følgende matrikkelenheter: 10/1/40-42, 10/51, 52, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 71, 74, 77 og 80.

Gjeldende plan for området er Ramsvika hytteområde (30.06.2005) Nasjonal planid: 1703176. I tillegg til regulert område vil planlagt utvidelse berøre kommuneplanens arealdel i følgende arealområder: bruk og vern av sjø og vassdrag og LNFR.

Planområdet er ca.129 daa og planlegges bla. regulert til fritidsbebyggelse, teknisk infrastruktur, LNFr, småbåtanlegg og småbåthavn med tilhørende anlegg.

Reguleringsforslaget har til hensikt å legge til rette for fortetning av allerede etablert fritidsbebyggelse samt noe utvidelse av arealet til fritidsbebyggelse og marina.

Varsel om oppstart med kartinformasjon