Iht. PBL § 12-8 kunngjøres herved oppstart med detaljregulering av Strandvegen 7 i Namsos kommune.  Planområdet (gnr 65 bnr 1403, 1404) er tidligere regulert til kombinertformål forretning, boligbebyggelse og industri med plannavn «Vestre Havn, Almenningen». Planen ble vedtatt i November 1995.  

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for bygging av konsentrert småhusbebyggelse i 3 etasjer og bestemmelser som gjør at bebyggelsen tilpasses dagens arkitektur. Tredje etasje vil bli avgrenset til en prosentandel av bebyggelsens grunnflate og det planlegges med opptil 22 boenheter totalt. 
Informasjonsmøte rundt prosjektet vil bli avholdt innen frist for innspill og interessenter bes om å melde seg til Arkplan Arkitektkontor. 

Tiltakshaver har i samarbeid med kommunen konkludert med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd. 

Evt. innspill til arbeidet må være innkommet innen 01. februar 2016 og skal rettes til: Arkplan as v/Klykken Tlf. 74 27 11 33 nsk@arkplan.no Postadresse: boks 172, 7801 Namsos.

Varslingsbrev med plangrense.