I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres herved at det er igangsatt arbeider med ”Reguleringsplan Sjøtomta ” i Namsos kommune. Planarbeidets formål er å endre deler av eks. reguleringsplan ”Gammelsaga” vedtatt 5/9-2002.

Det aktuelle området er planlagt omregulert til kombinert formål - næring/forretning/industri.

 

Reguleringsplanen vil bli utarbeidet som en detaljregulering (§ 12.3).

 

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fåes ved henvendelse til

Trønder-plan as v/ing. Jan Ola Ertsås, postboks 446, 7705 Steinkjer.

e-mail: jan.ola.ertsaas@tronder-plan.no,   tlf. 90859081.


Plankart/ planavgrensning