Arealutnyttelsen er i samsvar med kommuneplanens arealdel, og det må i ht forskrift om konsekvensturedning §2 pkt. d foretas konsekvensutredning. 
Evt. spørsmål eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet, bes sendt til Siv. ing. Jan Lian AS, Overhallsveien 2004, 7863 Overhalla eller til jan@janlian.no innen 19.12.18

 

Planprogram

Planavgrensning

Referat fra oppstartsmøte

Frist for innspill/merknader : 19.12.18