Planområdet ligger ved Høknes gård ca. 3 km fra Namsos sentrum og omfatter eiendommen gnr. 18 bnr. 85 og deler av eiendommen gnr.18 bnr.1 og 66. Planområdet er på ca. 70 daa.
Formålet med reguleringsarbeidet er en revidering av gjeldende plan for å optimalisere og forbedre arealbruken i vedtatt plan. Planarbeidet vil avklare nærmere om bruk, utforming av ny bebyggelse, byggehøyde, tomteutnyttelse, trafikkarealer inkl. parkering, utearealer mv. Endringen er i tråd med gjeldende plan og er i samråd med Namsos kommune vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Parallelt med planarbeidet startes det opp revisjon av utbyggingsavtale med Namsos kommune.

Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rettes til Arcon Prosjekt AS v. Fredrik Lian, Verftsgata 11, 7800 Namsos, tlf.90141688; eller pr. e-post til fredrik@arcon.no innen fredag 16.11.2018.

 

Planggrense Høkneslia

Varsel om oppstart