I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, detaljplan, for deler av gnr. 18 bnr. 77 i Namsos kommune.Målet med planen er å omregulere arealet fra offentlig formål, barnehage, til boligformål.  

Kart Allskog
 
 
Kommentarer/merknader til det forestående planarbeidet kan rettes til Allskog, ved
Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv.13A, 7047,Trondheim tlf.81559980, Fax 73801201, ellen.moe@allskog.no