Varsel om vannkvalitet - oppdatering 13.10.2017


OPPDATERING FREDAG 13.10.2017

I den siste tiden har det ikke vært forekomster av koliforme bakterier på noen prøvepunkter. Vannkvaliteten virker stabil og tilfredsstillende.

I samråd med Tilsynsmyndigheten er det derfor besluttet å avslutte kloreringen i løpet av helga.

 

Det må påregnes at lukt og smak av klor vil vedvare noen dager i ettertid.
 

Vi beklager ulempene som abonnentene har hatt i denne perioden.

 

Kommunalteknikk og eiendom 

_______________________________________________________________________________________________

OPPDATERING FREDAG 29.09.2017

Det er vesentlig bedring å spore, spesielt i Klinga-/Bangsundområdet, hvor det har vært bakteriefritt i over en uke.  Nettkloring fra Klinga høydebasseng er avsluttet.

Det dukker fortsatt opp bakterier nå og da i prøver tatt på steder i vestre deler av byen og i Vemundvik.  Det er derfor satt i gang tilsetting av klor fra et punkt i området Bråten som tilføres ledninger til Gullholmstranda og Vemundvik/Vikan.  Klortilsetting fra Tavlåa vannbehandlingsanlegg fortsetter, og det må derfor fortsatt påregnes lukt og smak av klor over hele vannforsyningsnettet.

Det er ingen funn av andre bakterier som har negativ betydning for vannkvaliteten, og det skal derfor ikke være noen grunn til å ta spesielle forholdsregler.

Kommunalteknikk og eiendom

_______________________________________________________________________________________________

OPPDATERING FREDAG 22.09.2017

Situasjonen er stort sett uendret siden forrige melding. Imidlertid ser vi at virkningen av klortilsettingen brer om seg mer og mer.  I Klinga/Bangsund-området har det de siste dagene ikke blitt analysert på bakterier.  Det dukker fortsatt med ujevne mellomrom opp mindre "forekomster" enkelte steder.  Det er ingen funn av andre bakterietyper, og det er derfor ingen grunn til å ta spesielle forholdsregler som f.eks. koking.

Tilsynsmyndigheten anbefaler at vi fortsetter med tiltakene til vi har fått fjernet alle bakteriene og har alt under full kontroll.  Klortilsettingen på nett og fra vannbehandlingsanlegget vil derfor fortsette inntil videre.  Det må påregnes lukt og smak av klor, men dette utgjør ingen helserisiko.

I tillegg til klorering er det også renset flere kilometer med vannledning de siste ukene bl.a. med renseplugger og utspylinger.

Kommunalteknikk og eiendom

_______________________________________________________________________________________________

OPPDATERING ONSDAG 13.09.2017

Det henger fortsatt igjen noe bakterier i nettet i området Klinga-Bangsund-Reitan.  På grunn av typen bakterie og ingen funn av andre bakterier ser vi fortsatt ingen grunn å anbefale abonnentene i disse områdene om å koke vannet.

Det vil i løpet av dagen i dag bli igangsatt klorering fra høydebassenget i Klinga og åpnet for større gjennomstrømning mot Bangsund og Reitan.  Det må påregnes lukt og smak av klor.  Klorering utgjør ingen helserisiko. Tiltaket vil vedvare inntil bakteriene er borte.

Kommunalteknikk og eiendom

________________________________________________________________________________________________

OPPDATERING FREDAG 08.09.2017

Analyser av prøver tatt i går formiddag viser at antall koliforme bakterier på Klinga/Bangsund og i Vemundvik er på et lavt nivå.  Typen koliform bakterie er definert som relativt harmløs.  I rundskriv fra Mattilsynet i 2016 heter det at «funn av koliforme bakterier uten funn av E.coli og enterokokker tolkes som helsemessig akseptabelt».  Vi har ikke funnet spor av E.coli eller enterokokker i noen av de ca. 60 prøvene som er tatt siste uka.

En ser derfor ingen grunn til lenger å anbefale eller be abonnentene i disse områdene om å koke vannet.

Klortilsetting fra hovedanlegget i Tavlåa fortsetter gjennom helga og det kan føre til at det kan forekomme lukt og smak av klor av vannet.  Dette utgjør ingen helserisiko.

Prøvetakingene vil fortsette noen tid enda.  Vi kommer tilbake med mer informasjon dersom det skulle oppstå endringer.   

Vi beklager ulempene som denne situasjonen påfører våre abonnenter.  Det har vært en hektisk uke for oss i vannverket, og sikkert for en del av våre berørte abonnenter også.  Vi benytter anledningen til å ønske alle ei riktig god helg!

Kommunalteknikk og eiendom

________________________________________________________________________________________________

OPPDATERING TORSDAG  07.09.2017

Antall koliforme bakterier på Klinga/Bangsund og i Vemundvik er stadig synkende. Abonnenter i disse områdene bør fortsatt koke vannet som brukes til drikke og matlaging. Dette etter samråd med Mattilsynet.

Typen koliform bakterie som er identifisert er imidlertid svært sjelden assosiert med sykdom.

Klortilsetting fra hovedanlegget i Tavlåa fortsetter, og vi ser at tiltaket virker.  Dette kan føre til at det kan forekomme lukt og smak av klor av vannet.  Videre er det åpnet for større gjennomstrømning mot Bangsund. 

I dag har det foregått rensing av hovedledning til Vemundvik med såkalt renseplugg.  I morgen fredag skal alle sidegrenene på denne strekningen renses/spyles. Berørte abonnenter får egen SMS melding om dette. 

Vi forventer at anmodningen om koking av drikkevann kan opphøre i løpet av morgendagen, når virkningen av klortilsettingen brer seg utover i nettet.

Vi kommer tilbake med mer informasjon ved endringer. Vi beklager ulempene som denne situasjonen påfører våre abonnenter.

Kommunalteknikk og eiendom

Tips en venn Skriv ut