Namsos kommunestyre vedtok i møte den 26.10.17 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, reguleringsplan for “Del av Gammelsaga - Pinavegen 6" datert 10.10.16 rev. 08.05.17 med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert 07.09.17 etter vedtak i PBT

Krav om erstatning for tap ved reguleringsplanen (pbl § 15-3) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Grunneiers rett til å kreve innløsning (pbl § 15-2) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Eventuelle klager over Kommunestyrets vedtak må være fremmet skriftlig overfor Namsos kommune innen 3 uker fra d.d. Om klageadgang vises til skriv "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak", som fås ved henvendelse til avdeling for byggesak kart og oppmåling.

Saksdokumenter
Oversiktskart
Reguleringsplan kart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Støyutredning
ROS-analyse
Geoteknisk notat
Endringsvarsel
Innkomne merknader etter off ettersyn
Utbyggingsavtale
Melding om vedtak 2. gangs behandling