Vedtak i Namsos kommunestyre - 25.10.2012

Namsos kommunestyre vedtok i medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12, reguleringsplan for “Høkneslia" i Namsos kommune datert 26.04.12, sist revidert 05.10.12 med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert 05.10.12.


Melding om vedtak
Reguleringsplan vedtatt 25.10.12
Reguleringsbestemmelser vedtatt 25.10.12

Saksdokumenter fra perioden for offentlig ettersyn