Krav om erstatning for tap ved reguleringsplanen (pbl § 15-3) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Grunneiers rett til å kreve innløsning (pbl § 15-2) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Eventuelle klager over Kommunestyrets vedtak må være fremmet skriftlig overfor Namsos kommune innen 3 uker fra d.d. Om klageadgang vises til skriv "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak", som fås ved henvendelse til avdeling for byggesak kart og oppmåling.

Saksdokumenter
Melding om vedtak
Oversiktskart
Reguleringsplan datert 28.02.13 rev. 20.10.14
Reguleringsbestemmelser datert 28.02.13 rev 20.10.14
Planbeskrivelse datert 28.02.13
Geoteknisk notat datert 11.10.13
Arkeologisk uttalelse fra NTFK
Tilbaketrekking av befaringsvarsel fra Sametinget
Vann- og avløpsplan
Innkomne uttalelser etter off. ettersyn

Eventuelle spørsmål til plansaken kan rettes til Kjeld Erik Sandbakken kjsan@namsos.kommune.no