Namsos kommunestyre vedtok i møte den 18.02.2016 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, reguleringsplan for “Klingenbergvegen" datert 22.05.2015, sist revidert 15.01.2016 og med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert 03.02.2016.

Dokumenter:


Krav om erstatning for tap ved reguleringsplanen (pbl § 15-3) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Grunneiers rett til å kreve innløsning (pbl § 15-2) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Eventuelle klager over Kommunestyrets vedtak må være fremmet skriftlig overfor Namsos kommune innen 3 uker fra d.d. Om klageadgang vises til skriv "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak", som fås ved henvendelse til avdeling for byggesak kart og oppmåling.