Vedtatt reguleringsplan "Larsheimen- reguleringsendring til boligtomt"

Namsos kommunestyre vedtok i møte den 26.04.18 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, reguleringsplan "Larsheimen - reguleringsendring til boligtomt Gnr 17. Bnr 1. Fnr 123" datert 25.05.2016 sist rev. 01.07.18 med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert 06.06.18.

Krav om erstatning for tap ved reguleringsplanen (pbl § 15-3) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Grunneiers rett til å kreve innløsning (pbl § 15-2) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Eventuelle klager over Kommunestyrets vedtak må være fremmet skriftlig overfor Namsos kommune innen 3 uker fra d.d. Om klageadgang vises til skriv "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak", som fås ved henvendelse til avdeling for byggesak kart og oppmåling.

Plandokumenter

Melding om vedtak.pdf

Oversiktskart.pdf

Reguleringsplan_Datert_01072018.pdf

Reguleringsbestemmelser. Datert 06.06.18.pdf

Planbeskrivelse.pdf

ROS-sjekkliste datert 20.05.16.pdf

Merknader etter offentlig ettersyn.pdf

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne saken.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til saken vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Kartutsnitt Larsheimen
Tips en venn Skriv ut