Vedtatt reguleringsplan "Norske skog, østre byområde, F/K 1"

Namsos kommunestyre vedtok i møte den 16.02.17 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, reguleringsplan "Norske skog, østre byområde, F/K 1" datert 19.10.16, sist revidert 27.01.17 med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert. 01.02.17

Krav om erstatning for tap ved reguleringsplanen (pbl § 15-3) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Grunneiers rett til å kreve innløsning (pbl § 15-2) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Eventuelle klager over Kommunestyrets vedtak må være fremmet skriftlig overfor Namsos kommune innen 3 uker fra d.d. Om klageadgang vises til skriv "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak", som fås ved henvendelse til avdeling for byggesak kart og oppmåling.

Dokumenter i planregister

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne saken.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til saken vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Skjermdump av reguleringsplan
Tips en venn Skriv ut