Vedtatt reguleringsplan "Otterøy gravlund"

Namsos kommunestyre vedtok i møte den 25.08.16 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, reguleringsplan for “Otterøy gravlund" datert 12.11.15, sist revidert 02.06.16 med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert 02.06.16.

Krav om erstatning for tap ved reguleringsplanen (pbl § 15-3) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Grunneiers rett til å kreve innløsning (pbl § 15-2) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Eventuelle klager over Kommunestyrets vedtak må være fremmet skriftlig overfor Namsos kommune innen 3 uker fra d.d. Om klageadgang vises til skriv "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak", som fås ved henvendelse til avdeling for byggesak kart og oppmåling.

Saksdokumenter:
Melding om vedtak
Oversiktskart
Reguleringsplan kart vedtatt 25.08.16
Reguleringsbestemmelser vedtatt 25.08.16
Planbeskrivelse
ROS-analyse datert 20.05.15 rev. 02.06.16
Geoteknisk notat datert 28/.05.15
Flom- og erosjonssikring datert 15.04.16
Kartlegging av ravinedaler datert 08.04.16
Innkomne merknader etter off. ettersyn
Erosjonssikring langs Vikelva, prinsippskisser
Illustrasjonsplan med terrengsnitt
Melding om vedtak, off. ettersyn

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne saken.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til saken vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Kartutsnitt Otterøy gravlund
Tips en venn Skriv ut