Namsos kommunestyre vedtok i møte den 22.03.18 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, reguleringsplan "Steinsbekkgata 3" datert 29.04.16 sist rev 05.04.17 med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert 19.04.17

Krav om erstatning for tap ved reguleringsplanen (pbl § 15-3) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Grunneiers rett til å kreve innløsning (pbl § 15-2) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Eventuelle klager over Kommunestyrets vedtak må være fremmet skriftlig overfor Namsos kommune innen 3 uker fra d.d. Om klageadgang vises til skriv "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak", som fås ved henvendelse til avdeling for byggesak kart og oppmåling.

Plandokumenter
Melding om vedtak
Reguleringsplan
Reguleringsbestemmelser