Vedtatt reguleringsplan "Vestre havn, Strandvegen 7"

Namsos kommunestyre vedtok i møte den 27.10.16 i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, reguleringsplan for “Vestre havn, Strandvegen 7" datert 02.03.16, med reguleringsbestemmelser av samme dato, sist revidert 16.08.16 etter vedtak i PBT.

Krav om erstatning for tap ved reguleringsplanen (pbl § 15-3) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Grunneiers rett til å kreve innløsning (pbl § 15-2) må være fremmet overfor kommunen innen 3 år fra d.d. Eventuelle klager over Kommunestyrets vedtak må være fremmet skriftlig overfor Namsos kommune innen 3 uker fra d.d. Om klageadgang vises til skriv "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak", som fås ved henvendelse til avdeling for byggesak kart og oppmåling.

Saksdokumenter:
Melding om vedtak
Oversiktskart
Reguleringsplan
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
ROS analyse, sjekkliste
Geoteknisk notat
Støyvurdering
Solstudie
Utomhusplan/ illustrasjon
Uttalelser etter off. ettersyn
Utbyggingsavtale
Melding om vedtak 1. gangs behandling


 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne saken.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til saken vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Oversiktskart Vestre Havn
Tips en venn Skriv ut