Namsos kommunestyre har 18.02.2016 vedtatt endring av vegadressenavn: Altvegen til Altevegen

Vedtak etter denne loven kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato.  Klagen skal grunngis og merkes med referanse 2016/407.