Namsos kommunestyre har 16.06.2016 vedtatt 59 områdeadressenavn.

46 områdenavn for adressering av fritidsbebyggelse uten vegadresse og 13 områdenavn for regulerte fritidsboliger uten vegadresse.

Vedtatte områdenavn

Vedtaket er i tråd med Stedsnavntjenestens anbefaling. Vedtak etter denne loven kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato.  Klagen skal grunngis og merkes med referanse 2014/1248.