Namsos kommunestyre har 29.09.2016 vedtatt 35 nye områdeadressenavn.

17 områdenavn for adressering av fritidsbebyggelse uten vegadresse og 18områdenavn for regulerte fritidsboliger uten vegadresse.

Vedtatte områdeadressenavn

Med unntak av et områdeadressenavn (Mærraneset) er vedtaket er i tråd med Stedsnavntjenestens anbefaling. Vedtak etter denne loven kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato.  Klagen skal grunngis og merkes med referanse 2014/1248.