A A A contrast contrast

Vedtekter

Vedtekter for kommunale barnehager i Namsos kommune

1. EIERFORHOLD/FORVALTNING

Namsos kommune er eier av alle kommunale barnehager i kommunen. Ansvaret for forvaltningen av kommunens barnehager er tillagt politisk utvalg Oppvekst, omsorg og kultur. Styreren leder den daglige virksomheten i samsvar med lover, kommunale vedtak og plan for den enkelte barnehage.

 

2. FORMÅL

Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 med endringer og forskrifter, departementenes merknader til bestemmelsene samt kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage.

 

3. OPPTAK OG OPPTAKSKRITERIER.

Namsos kommune har 1 hovedopptak i året. Søknadsfrist er 1. mars hvert år. Søknadsperiode for hovedopptaket er 01.01.- 01.03. det året det søkes plass om. Nytt barnehage år starter medio august. Det tas ellers opp søkere fortløpende gjennom året når det er ledig plass. Opptakskrets for kommunale barnehager er barn i alderen 1-5 år bosatt i Namsos kommune. Barn bosatt i andre kommuner kan vurderes for opptak i helt spesielle tilfeller.

Dersom barnet fyller 1 år i september, oktober eller november det året det søkest, har barnet rett på plass innnn utgangen av den mnd. barnet er født. (Jfr Lov om barnehager § 12a). Søknad om opptak skjer elektronisk via Barnehageportalen på Namsos kommunes hjemmeside.

Det er samordnet opptak i Namsos kommune (jfr Lov om barnehager § 12). Opptaket skjer sentralt, men i nært samarbeid med styrerne. Det tilstrebes å tilby søkerne plass i barnehager hvor de ønsker å ha plass. Søkere som ikke får første eller andre ønsket sitt oppfylt, kan kreve begrunnelse for avgjørelsen.

Prioritet ved opptak:

 1. 1)  Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak etter lov om barneverntjenester § 4-12 eller § 4-4 annet og fjerde ledd. Det må fremlegges dokumentasjon fra henholdsvis sakkyndige og barnevernstjeneste på prioritet ved opptak.

 2. 2)  Flyktningbarn

 3. 3)  Eventuelle andre forhold som har betydning

Barn som blir tildelt barnehageplass beholder denne fram til medio august det året de skal begynne på skolen. Unntak fra dette gjelder ved stort fravær, manglende betaling eller annen bostedskommune enn Namsos. Det vises til pkt. 9; Oppsigelse av plass.

 

4. SAMARBEIDSUTVALGET

Samarbeidsutvalg og foreldreråd for den enkelte barnehage velges i samsvar med de regler som er gitt i lov og forskrift. Per dato betyr det at det velges 2 representanter fra ansatte og 2

representanter fra foreldrene. I tillegg kan eier være representert med 1 politisk valgt medlem. Styrer i barnehagen fungerer som sekretær i utvalget med uttalelsesrett, ikke stemmerett.

 

5. LEKE OG OPPHOLDSAREAL

Namsos kommune følger sentrale føringer ifht leke- og oppholdsareal. Per dato 5,3 kvm for barn under 3 år og 4,0 kvm for barn over 3 år.

 

6. INTERNKONTROLLSYSTEM OG FORSIKRING AV BARN

Namsos kommune har elektronisk kvalitetssystem med bl.a. intern kontrollsystem for barnehager. Alle barn i barnehagen er ulykkesforsikret i barnehagen og på direkte vei til/fra barnehagen.

 

7. ÅPNINGSTIDER.

Barnehagenes åpningstider er fra kl. 07.00 - 16.45, mandag - fredag. Lørdag er barnehagene stengt. Unntaksvis kan den enkelte barnehage ha åpningstid innenfor tidsrommet 06.45 - 17.00 dersom det er behov.

Otterøy barnehage har åpningstid fra klokken 06.30-16.45. Ved behov, kan barnehagen unntaksvis ha åpent til kl. 17.00

Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 1200. I romjula og påskeuka er barnehagene åpne etter behov.

Barnehagene har åpent hele sommeren, men i juli måned er det samarbeid mellom barnehagene slik at ikke alle til enhver tid holder åpent. I tidsrommet 15.06. til 15.08. skal alle barn ha tre uker sammenhengende ferie. Melding om uttak av ferie skal være avklart for personalet i barnehagen innen 15. april.

I løpet av året legges det inn 5 planleggingsdager for personalet. Barna har fri disse dagene. To av dagene legges vanligvis til høstsemesteret og tre dager til vårsemesteret.

 

8. BETALING.

Betalingssatsene fastsettes av kommunestyret ut ifra sentrale føringer.
Priser gjeldende fra 01.01.2017

100 % plass 2730,- per måned

90 % plass 2577 - per måned

80 % plass 2343,- per måned

70 % plass 2048,- per måned

60 % plass 1816,- per måned

50 % plass 1522,- per måned

40 % plass 1288,- per måned

Søskenmoderasjon gis etter disse satser:

a. 2. barn:        30 %

b. øvrige barn: 60 %

Det betales kostpenger for lunsj én dag per uke.

For heltidsplass utgjør dette kr. 89,- per mnd. For deltidsplass kr. 56,- per mnd. Avgiften indeksreguleres hvert 4. år. Denne avgiften blir tilsendt på faktura sammen med månedlig foreldrebetaling.

Det betales for 11 måneder i året.

Det betales fra 15.08. til 15.07. hvert år. Betaling skjer til Namsos kommune, v/Lønn- og regnskapsavdelingen innen den 20. hver måned. Søkere som mener de har krav på friplass må henvende seg til NAV.

 

9. OPPSIGELSE AV PLASS.

Barnehageplass skal sies opp med 1 måneds varsel. Ved oppsigelser hvor barnet/barna slutter etter 1.mai, må det betales for resten av barnehageåret. Oppsigelse og eventuelt ønske om endring av plass (økning/reduksjon) skjer via Barnehageportalen på Namsos kommunes hjemmeside. Oppsigelse og endring skjer fortrinnsvis pr. 1. eller 16. i måneden. Oppsigelsestiden regnes fra den dato oppsigelsen mottas.

Dersom et barn har uvanlig stort fravær fra barnehagen, eller det ikke blir betalt for oppholdet, kan det kreves at barnet tas ut av barnehagen. Barn med bosted i annen kommune kan sies opp da plikten til å tilby plass i barnehage gjelder barn bosatt i Namsos kommune. 

Tips en venn Skriv ut

Kontakt oss

Kalender

Kommende arrangementer:
Dato:
Arrangement:
21.12.2018
Siste skoledag før jul
03.01.2019
Første skoledag 2019
18.02.2019
Vinterferie grunnskolene
01.03.2019
Søknadsfrist barnehage: samordnet opptak

Kontakt oss

 • Tlf: 74 21 71 00
  Faks: 74 21 71 01
 • E-post
 • Namsos kommune
  Postboks 333 Sentrum
  7801 Namsos
 • Oppvekstsjef
  Sven Arild Rye Tlf.: 916 02 860
 • Faglig leder
  Knut Storeide Tlf.: 954 62 099