Vinneren har vist evne til å tenke utradisjonelt gjennom å tilsette nye helsefagprofesjoner inn i et mer tradisjonelt pleiemiljø (ergoterapeut og fysioterapeut). Avdelingen har sprengt grensen for hva som kan forstås som relevant og nyttig fagkompetanse i daglig tjenesteyting. Gjennom å utvide den tverrfaglige sammensetningen i avdelingen er ansattes respekt for hverandres ulike kompetanse blitt styrket. Et tverrfaglig sammensatt team gir et bredt grunnlag for videre læring av hverandre.

Tilgang på økt tverrfaglig kompetanse er svært nyttig både for brukere, pårørende og ansatte i avdelingen. En bred sammensetning av flerfaglig kompetanse gir muligheter for en grundigere vurdering av brukers behov og større individuell tilpasning, noe som vil kunne understøtte brukers egenmestring. Brukerne styrkes slik at helsesvikt og funksjonsfall kan utsettes.

Fra å være noe skeptisk ved ansettelse av ny utradisjonell kompetanse i avdelingen, ser nå ansatte verdien av økt tverrfaglighet. Den nye fagkompetansen etterspørres av kolleger og bidrar til styrking samlet sett av kompetansen i teamet. Arbeidsmiljøet i avdelingen oppleves nå å ha fått en positiv endring til en mer styrket «vi-følelse» og gitt ansatte en større tilhørighet til avdelingen. 

Juryens sammensetning

  • Morten Sommer, helse og omsorgssjef 
  • Lill Iren Kristiansen, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund 
  • Eva Fiskum, helsefaglig rådgiver  

Mer informasjon om prisen