Barns representant i Namsos kommune er Knut Storeide.

Knut Storeide

Kontaktinformasjon:

knut.storeide@namsos.kommune.no
Mobil: 954 62 099
Besøksadresse: Namsos samfunnshus, Abel Meyers gate 12, Namsos
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Vara: Tor Moltu

 

 


Rikspolitiske retningslinjer skal sammen med egne mer detaljerte kommunale bestemmelser, ligge til grunn for barnerepresentantens arbeide.

Barnerepresentanten skal drive aktivt informasjonsarbeid om sin funksjon over barn/unge, foreldre og andre som kan ha spesiell interesse og ansvar for barn og unges situasjon og oppvekstmiljø.

Vervet som barns representant deles i to hovedområder:

 1. Barnas representant i utvalget Plan, byggesak og teknisk drift (Plan og bygningsloven §9-1)
 2. Barns representant har et særlig ansvar for å se til at barn og unges interesser blir ivaretatt i henhold til rikspolitiske retningslinjer.
 • Barns representant i utvalget Plan, byggesak og teknisk drift skal påse at barn og unges interesser blir ivaretatt i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.
 • Barns representant har et særlig ansvar for å se til at barn og unge blir ivaretatt i den kommunale planlegging.
 • Bans representant har tale- og forslagsrett i utvalget Plan, byggesak og teknisk drift.
 • Barns representant skal på et tidligst mulig tidspunkt bli orientert om arealplaner og reguleringsplaner (jfr, plan- og bygningsloven om samordnet prosess) som kan ha betydning for barn og unges oppvekstvilkår.
 • Barns representant har ansvar for å se til at barn og unge gis anledning til å delta i planprosessen og til å bli hørt i plansaker som vedrører barn og unge.
 • Barns representant skal i henhold til de rikspolitiske retningslinjene medvirke til å: 
 1. Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.
 2. Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling.
 3. Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser.
 • Barns representant skal hvert år, som en del av kommunens årsmelding legge frem en evaluering av barne- og ungdomsarbeidet.

Kommunestyret skal ved begynnelsen av hver valgperiode velge ut den personen som skal være barns representant, samt vararepresentant.