Alle som bor eller oppholder seg i Namsos kommune, og som har behov for helse- og omsorgstjenester, kan henvende seg til Brukerkontoret.

Våre saksbehandlere har nå gjennomført videreutdanning i helse- og sosialrett, forvaltning og rettsanvendelse ved NTNU. Økt kompetanse skal sikre innbyggerne våre riktige og nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Brukerkontoret er et forvaltningskontor, og har ansvar for å fatte vedtak om følgende tjenester:

Brukerkontoret er kommunens koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

Hvordan søke på aktuelle tjenester?

  • Søknadsskjemaet heter "Søknad om helse- og omsorgstjenester" og skjemaet finner du i kommunens skjemabank.
  • Etter at Brukerkontoret har mottatt søknad på tjenester  blir søker kontaktet for oppfølging av søknaden
  • Hovedsakelig skjer dette ved et avtalt hjemmebesøk
  • Når søknaden er ferdigbehandlet, fattes skriftlig vedtak, som sendes søker
  • Saksbehandlingstid er inntil 3 uker