Feie- og tilsynstjenesten i Namsos kommune:

Tjenesten skal medvirke til god fyringsøkonomi, mindre forurensning, redusere fare for skorsteinsbrann og brann i bygninger ved å utføre feiing og branntilsyn i boliger og fritidsboliger.

Lovbestemt feiing av skorstein skal foretas etter behov, jfr. Brannloven § 11h samt  Forskrift om brannforebygging av 1. januar 2016.  Behovet for feiing fastsettes ut fra boligens oppvarmingssystem, sotmengde, fyringsmønster m.m. og det er feieren som vurderer på stedet. Behovet skal vurderes ved hver feiing og endres om fyringsmønsteret er endret.

For å gjøre kostnadene knyttet til ordinær feiing og tilsyn så lav som mulig, samt å gjøre gjennomføringen mest hensiktsmessig, søker feiervesenet å utføre arbeidet områdevis. For forberedelser før feiebesøk, viser vi til vår huskeliste før feierbesøk.

Tilsyn skal foretas etter behov, og omfatter tilsyn på hele fyringsanlegget. Fyringsanlegget omfatter skorsteinen og alle ildsteder samt sotluker og ev. feieluker.

Feieavgiften, både størrelse på avgiften og innkrevingen, fastsettes årlig av kommunestyret, jfr Brannlovens §28. Feieavgiften skal dekke alle kostnader knyttet til feiing, tilsyn og oppfølging av eventuelle avvik. 

Fritak for gebyr forutsetter at det ikke er mulighet for fyring i skorstein. Tilfredsstillende sikring mot bruk vil normalt være en fysisk atskillelse av den varmeproduserende enheten (ildstedet/ovnen) og skorsteinen. Dette kan gjøres ved å fjerne røykrørstilkoblingen og mure igjen hullet i skorsteinen. Alternativt kan man gjøre ildstedet umulig å bruke ved f.eks. å plombere dør i ildstedet eller tette skorsteinen på toppen. Denne må i så fall festes godt slik at det ikke faller ned ved kraftig vind og gjør skade på mennesker og/eller gjenstander. Det er eier som er ansvarlig for at så ikke skjer.

Eier er ansvarlig for å melde til feiervesenet dersom det er foretatt vesentlige endringer på fyringsanlegget (for eksempel fjerning av et eller flere ildsteder) eller det er installert nye ildsteder. Jfr. forskrift om brannforebygging §6. Ved melding om at ildsted er fjernet, vil feiegebyret justeres fra neste termin dersom fjerningen av ildstedet medvirker til endring av gebyret. Dette vil bli kontrollert av feietjenesten.

Vi minner om at alt arbeid vi i feieravdelingen utfører ute, er avtalt eller varslet på forhånd, og vårt personell stiller alltid i uniform og har id-kort tilgjengelig.