Hovedpunkter

 • Avtalen er inngått mellom Namsos Arbeiderparti, Namsos Høyre, Namsos Senterparti og Namsos Kristelig Folkeparti. Heretter kalt partene.

 • Avtalen er gyldig under forutsetning av godkjennelse fra respektive medlemsmøter.

 • Avtalen er forankret i et samarbeid om konstituering av kommunestyret, samt en felles politisk plattform.

 • Partene plikter alltid å søke om å finne enighet før man søker samarbeid med andre partier.

 • Partene skal bli enige om rammer for budsjett. Partene plikter å føre en ansvarlig økonomisk politikk.

 • Partene skal i fellesskap arbeide for næringsutvikling i kommunene, både med hensyn til offentlige og private aktører.

 • Partene skal i fellesskap arbeide for at Namsos skal være en by for Namdalsregionen, herunder styrke rollen som vertskommune, blant annet for HiNT og Sykehuset Namsos.

 • Partene skal ta initiativ til å forbedre relasjonene mellom Namsos kommune og andre kommuner i Namdalen, Nord-Trøndelag og Trøndelag, herunder Nord-Trøndelag fylkeskommune, for å forsterke politisk gjennomslag i saker som er viktige for Namsos og Namdalsregionen som helhet.

Kommuneøkonomi

Partenes høyeste prioritet i valgperioden er å bidra til at kommunen får en bærekraftig økonomi. Vi må sikre at kommunen får handlingsrom til å utvikle kommunens tjenesteproduksjon og regionbyen Namsos. Vi vil prioritere de lovpålagte oppgavene først.

Partene skal:

 • Fremlegger felles budsjettforslag til kommunestyret. Partene skal være enige om budsjettrammene.

 • Ha som ambisjon å redusere eiendomsskatten.

Næringsliv og arbeid

Namsos kommune skal være en aktiv utviklingsaktør og tilrettelegger for nye og etablerte arbeidsplasser. En næringsvennlig kommune må kunne framstå som profesjonell ved å ha god innsikt i næringslivet, ha klare interne ansvarslinjer, være forutsigbar og effektiv. Kommunen skal ha god kunnskap om og kontakt med næringslivet. Det er nødvendig for å sikre nyetableringer.

Partene skal:

 • Gjennomgå kommunens administrative organisasjon, herunder Utviklingskontoret i Midtre-Namdal Samkommune, med sikte på å forsterke kommunens næringslivssatsinger,

 • Tilrettelegge for tettere samarbeid mellom politisk nivå og næringslivet, f.eks. gjennom å opprette et samarbeidsforum.

 • Tilstrebe heltidsstillinger for de som ønsker det.

 • Kommunen skal være en god lærebedrift for lærlinger.

 • Kommunale kjerneoppgaver skal utføres av kommunen, som i dag. Kommunen kan også selv utføre oppgaver utenfor kjerneoppgavene, dersom dette er den mest kostnadseffektive måten å organisere tjenestene på.

Oppvekst og utdanning

En god skole er viktig for foreldre når de skal velge hvor de ønsker å bo. Derfor ønsker partene å jobbe mot et hårete mål:

 • Grunnskolen i Namsos skal være landets beste skole!

Dette skal skje gjennom at undervisninga skal preges av høy kvalitet som sikrer at alle elever får et godt læringsutbytte slik at barn og ungdom får den kompetansen og de ferdighetene de har behov for i livet.

Partene er enige om:

 • Øke bruken av moderne læringsteknologi for å kunne oppfylle kravene i opplæringsloven, og møte samfunnets krav til digitale ferdigheter.

 • Innføre 60 minutter daglig fysisk aktivitet i skolen.

 • Ha gode skolehelsetjenester.

 • Ha nulltoleranse for mobbing.

 • Ha kommunale og private barnehager som gir trygge opphold og gode muligheter for vekst og utvikling.

 • Jobbe for å innføre to barnehageopptak i året.

 • Innføre opplevelseskortet.

Helse og velferd

Namsos kommune skal ha gode helsetjenester for sine innbyggere. Partene vil arbeide for at innbyggerne skal oppleve en reell trygghet i hjemmet. Vi ønsker å legge til rette for en aktiv alderdom, og at eldre kan bo lengst mulig hjemme. I alt helsearbeid er det viktig med forebygging og tidlig innsats.

Vi skal også være en god vertskommune for Sykehuset Namsos, og i samarbeid med sykehuset tilrettelegge for at Namsos og Namdalen skal ha et godt sykehustilbud, derunder beholde akuttfunksjon og fødeavdeling.

Partene skal:

 • Etablere prosjektet Nabovenn, som skal bidra til å forbedre framtidas eldreomsorg.

 • Ha særlig vekt på lavterskeltilbud til ungdom i det psykiske helsetilbudet.

 • Drive et aktivt folkehelsearbeid, og slik forebygge sykdom og lidelser.

 • Ha åpenhet om bemanningssituasjonen og kvaliteten i kommunens omsorgstjenester.

 • Samarbeide med frivillige lag og foreninger som jobber innenfor helse, omsorg, rus o.l.

 • Være en aktiv pådriver for å videreføre lokalisering av legevakt i sykehusets lokaler og å etablere kommunens akuttsenger i tilknytning til dette. Det vil bidra til robuste kommunale akutte tjenester og samtidig styrke sykehusets utviklingsmuligheter.

 • Følge opp og evaluere anbefalinger/tiltak som er beskrevet i Omsorgsplan 2015 og gjennom den sikre at velferdsgarantien overholdes

Teknisk

Alle kommuner har behov for å levere gode tekniske tjenester til innbyggere og næringsliv. I perioden 2015-19 skal partene gjøre disse enda bedre i Namsos. Med de ambisjonene vi har satt for utvikling av Namsos, er det behov for forutsigbarhet for alle som ønsker å bosette seg eller etablere næring i kommunen, både med tanke på reguleringsplaner og saksbehandlingstid.

Partene skal:

 • Forvalte kommunale bygg og eiendommer med sikte på optimal tilpasning til driftsmessige behov, effektiv utnyttelse og reduserte kostnader.

 • Prioritere kommunale planer innen området. I første omgang vil vi prioritere VA-plan og arealplan.

 • Bidra til at det alltid er byggeklare tomter for boliger og næring.

Samferdsel

Namsos er avhengig av å ha gode samferdselsløsninger, både av hensyn til innbyggere og næringsliv. Mange bosatt i Namsos og Namdalen pendler til samme økonomiske region, samme fylke eller andre fylker. Uansett om det er snakk om dag- eller ukependling, er det for disse og deres familier viktig at det er gode veier til og fra Namsos, at vi har et godt kollektivtilbud og at vi har en flyplass. Næringslivet i Namsos og Namdalen trenger gode samferdselsløsninger for å frakte varer og tjenester i, til og fra regionen.

Partene skal:

 • Arbeide for å få Hovikberga inn i fylkeskommunens veiplan.

 • Bruke to millioner årlig til kommunalvei og gatelys.

 • Evaluere Namdalsprosjektet, med særlig tanke på kutt foretatt i trafikksikkerhetstiltak, og se om vi kan prioritere å gjennomføre dette sammen med veieier.

 • Arbeide for at alle skal ha tilgang på bredbånd og god mobildekning.

 • Arbeide for at Fv17 skal bli en trygg og effektiv vei i samarbeid med veieier og andre berørte kommuner.

Kultur

Partene vil ha et kulturliv som er mangfoldig med felles møteplasser hvor man både kan være forbruker og utøver. Vi ønsker et kulturliv som favner barn og voksne, og gir befolkningen opplevelser og utfoldelsesmuligheter.

Kultur handler om deltakelse, om å være en del av et fellesskap. Frivillig innsats er en viktig bærebjelke i store deler av kulturlivet. Kommunen skal være en profesjonell partner for idrettslag og foreninger.

Integrering

Namsos kommune har om lag 1000 flyktninger, arbeidsinnvandrere og asylsøkere. Namsos kommune har lang erfaring med og mye kunnskap om bosetting og integrering av flyktninger. Namsos kommune er gode på opplæring av barn og voksne innvandrere. Skoglyveien barnehage og Namsos Opplæringssenter er sågar trukket fram på nasjonalt nivå for å spre den kunnskapen de har opparbeidet seg.

Men vi mener at Namsos bør bli enda flinkere til å bruke den ressursen som alle nye borgere av Namsos er, og vi ønsker å bidra til at Innvandrerrådet blir en ressurs som bindeledd mellom kommunen og kommunens innvandrere.

Miljø

Namsos kommune er en attraktiv naturkommune. En så flott natur er det viktig å ta vare på for ettertida. Partene er opptatt av å tenke globalt og handle lokalt.

Partene skal:

 • Sørge for at klima- og miljøperspektiv skal være en del av all kommunal planlegging.

 • Søke å gjennomføre ENØK-tiltak i kommunale bygg.

 

Anders Bjøru              Hege B. Skillingstad              Randi Dille                 Bjørn Leirvik
Arbeiderpartiet           Høyre                                     Senterpartiet              Kristelig folkeparti