Kostnad og feiegebyr

 • Det er kommunen som fastsetter feiegebyret ut fra selvkostprinsippet.
 • Da dette er en ny tjeneste som blir iverksatt og i mangel på historikk om fyringsanlegget, har feietjenesten satt opp et ressursbehov som tilsier et besøk pr 8. år.
 • Feietjenesten har en plan om at alle skal få førstegangs besøk innen utgangen av 2019.
 • Kommunen svarer på spørsmål vedrørende feiegebyret
 • Feietjenesten svarer på feiefaglige spørsmål og fritak for feiegebyr.

Hvor ofte skal det feies?

 Hyppighet og frekvens.

 • Vurdering av risiko som grunnlag for å fastsette behov for feiing
 • Sannsynligheten for sotbrann påvirkes av mengden sot og eventuelt forekomsten av beksot i skorsteinen.
 • Type ildsted, type brensel, trekkforhold og fyringsmønster er bakenforliggende årsaker til sotdannelsen.
 • Sannsynligheten for at en skorsteinsbrann skal spre seg til å bli en bygningsbrann er avhengig av kvaliteten på skorsteinen (feilmontering, alder, tilstand, vedlikehold, type).
 • Når man skal vurdere konsekvensen av en skorsteinbrann som sprer seg videre til en bygningsbrann må man ta hensyn til bygningstype og antall beboere som vil kunne bli rammet.
 • Det vil kunne få større konsekvens dersom bygningen som brenner har flere bruksenheter brannen kan spre seg til, enn om det er en frittliggende fritidsbolig eller bolig.
 • Spesielt stor konsekvens vil det kunne bli dersom fyringsanlegget ligger i et område med tett trehusbebyggelse uten tilfredsstillende branncelleinndeling eller brannseksjonering.

Vurdering av risiko som grunnlag for å fastsette behov for tilsyn

Når man skal vurdere sannsynligheten for bygningsbrann som starter som følge av fyringsanlegget må man vurdere flere forhold. Sannsynligheten vil være avhengig av kvaliteten til fyringsanlegget (feilmontering, alder, tilstand, vedlikehold, type), og fyringsmønster. Hvor mottagelig beboeren er for informasjon om bruk av riktig brensel og riktig fyring kan også påvirke vurderingen av hyppighet på tilsynet. Dersom det er mye sot i skorsteinen bør man finne bakenforliggende årsak.

Konsekvensvurderingen blir den samme som ved vurdering av behov for feiing av skorstein.

Vi har jobber for å skaffe oss oversikt over hvor mange fritidsboliger dette gjelder. Feiing og tilsyn skal utføres etter behov, men det vil ta tid før vi har kommet rundt til alle og får fastlagt behovet. Det kan derfor hende at du får faktura før vi har vært hos deg. Varsel om feiing sendes ut på sms i god tid før planlagt feiing og tilsyn. Vi ber deg legge inn ønsket telefonnummer for varsling på servicevarsling.no eller Altinn. Vi bruker ellers telefonnummer som ligger på telefonkatalogen.

Feiing og tilsyn i hytter og fritidsboliger er vedtatt innført for å redusere brannrisikoen og skal hjelpe deg å sikre at du og dine, samt eiendommen er så brannsikker som mulig.