1. Finn ut hva du kan gjøre før du bestemmer deg for hva du skal gjøre.

God planlegging er nøkkelen til god gjennomføring av et byggeprosjekt. Vi opplever ofte at et prosjekt skjærer seg fordi ting blir gjort i feil rekkefølge: først bestemmer du deg for hva som skal bygges, deretter sjekker du hva som kan bygges. Det eksisterer mange regler for hvordan og hvor du kan bygge, nedfelt i plan- og bygningsloven med forskrifter og kommunens vedtatte planer. Bryter du reglene minker sjansene for godkjennelse samtidig som saksbehandlingstiden øker. Spesielle regler for din eiendom får du ved henvendelse til avdeling for byggesak kart og oppmåling.

2. Vær tidlig ute

Behandlingstiden for en vanlig byggesak kan være inntil 12 uker. Hvis du skal bygge til våren bør du helst ha levert søknaden før nyttår. I tillegg skal du vite at vinteren normalt er lavsesong for byggesøknader. Hvis din søknad kommer når vi har mindre å gjøre får den raskere behandling av den grunn. En ramme-/byggetillatelse er gyldig i 3 år, så du kan godt planlegge i et lengre perspektiv.

3. Sett deg i naboens sted

Det kan høres rart ut at dette skal påvirke byggesaken din men naboene er ofte opptatt av verdiforringelse på sin egen eiendom som følge av byggingen. Loven sier at naboens ulempesforhold skal vurderes som en del i byggesaksbehandlingen, og slike vurderinger kan igjen påvirke vedtaket som fattes. Videre gis alle naboene klageadgang. Vi anbefaler at De tidlig i prosjektet går runden til naboer med tegninger av planene dine slik at naboenes anmerkninger kan imøtegås, og kanskje hensyntas, tidligst mulig i prosjektet. En slik kontakt ville du sikkert også satt pris på hvis det var naboen din som skulle bygge. Dessuten er det aldri en ulempe å ha et godt forhold til naboen, både før og etter gjennomføringen av en byggesak.

4. Skaff deg hjelp

Ta kontakt med en arkitekt eller annen person med fagkompetanse i lov- og planforståelse, hvis du ikke har den selv. Det kreves ofte slik fagkunnskap for å finne ut av hvilke regler som gjelder og forstå hva de innebærer i praksis. Nyere byggeregler legger opp til en profesjonalisering av hele byggeprosessen, inkludert utforming av søknaden. Vår opplevelse er at mange byggesaker strander på søkerkompetanse (mangler i søknadsdokumentasjonen) og dermed får lang behandlingstid.

5. Skyt ikke på pianisten

Plan og bygningsloven med underliggende regelverk er politisk vedtatt på riksnivå. Kommuneplan og reguleringsplaner er politisk vedtatt på kommunalt/fylkesnivå. Hovedoppgaven for saksbehandler i kommunen er å forvalte dette regelverket ved å påse at det følges. Dette skjer hovedsakelig ved å gå igjennom søknadsdokumentasjonen. Hvis du er misfornøyd med behandlingen av din sak så spør hva det er som hindrer deg, ikke hvem.

6. Gode søknader får raskere behandling

Gode forberedelser og profesjonell hjelp lønner seg. Søknader uten mangler får raskere behandling.

7. Byggesaksbehandling gir deg trygghet

Et av hovedformålene i plan- og bygningsloven er å sikre kvalitet på byggverk. Dette skjer gjennom krav nedfelt i lov og forskrift.

Husk at dette også kommer deg til gode.

8. Kommunale gebyrer og avgifter.

Behandlingsgebyr: Beregnes etter type tiltak og størrelse.

Ved behandling av dispensasjonssøknader kreves eget gebyr for dette.

Priser/gebyrer