Oppstart av reguleringsplaner

Når planarbeidet blir igangsatt skal berørte offentlige organer og andre interesserte bli varslet. Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges fram for planmyndigheten i et møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 

Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp.

Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensning av planområdet angis og at man gir en frist på minimum 3 uker (etter forvaltningsloven), men helst  4-6 uker, for berørte parter med å komme med innspill til planen.

Reguleringsplaner til høring

Planforslaget omfatter en planomtale, et plankart og bestemmelser.

Når et forslag til reguleringsplan er utarbeidet, blir dette lagt fram til politisk behandling. I Namsos kommune er det Plan, byggesak og teknisk drift som har funksjon som det faste utvalg for plansaker etter plan- og bygningsloven. Det er dette utvalget som gjør vedtak om at et planforslag kan legges ut til offentlig ettersyn (høring).

Offentlig ettersyn gjøres kjent ved annonse i Namdalsavisa, brev til grunneiere, naboer, eventuelt lag og foreninger, offentlige og andre private høringsinstanser, på kommunens Facebookside på på denne siden.. I forbindelse med offentlig ettersyn gis det en frist for å komme med merknader, jamfør plan- og bygningsloven § 12-10.

Kommunens planportal gir oversikt over reguleringsplaner som for tiden er i oppstart eller som er ute på høring.

Vedtatte reguleringsplaner

Vedtatte planer er juridisk bindende for tiltak innenfor det geografiske området den dekker. De erstatter også tidligere arealplaner i det samme området. Planvedtakene blir også kunngjort ved annonse i Namdalsavisa og ved brev til berørte parter Kommunestyrets planvedtak kan påklages i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12.

Kommunens planportal gir oversikt over alle planer som er vedtatt av Namsos kommunes politikere.

 

Kontaktinformasjon:

Har du spørsmål som gjelder kommunens reguleringsplaner kan du ta kontakt med
Byggesak, kart og oppmåling V/Kjeld Erik Sandbakken
Mobil: 971 69 371
kjeld-erik.sandbakken@namsos.kommune.no