Hvordan foregår en høring?

 

I kommunene er høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner, lovregulert i forvaltningslovens § 16 og i plan - og bygningsloven §§ 27 og 28I tillegg kan høringer gjennomføres uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ. 

 1. Forarbeid:
  Saken utredes og forslag legges ut på høring.
   
 2. Utsendelse:
  Varsel om høringen kan du lese her på planportalen og i Namdalsavisa, evt andre lokale aviser. Det informeres om at høringen skjer både manuelt og elektronisk med oppfordring om å bruke e-hørings alternativet. Fra og med 9. april 2016 skal alle høringsdokumenter publiseres på planportalen. Papirutgaver legges ut i Servicetorget. Prosessene gjennomføres parallelt.
   
 3. Høringsperioden:
  Du kan gi din elektroniske høringsuttalelse ved å klikke på den aktuelle høringen. Nederst på siden kan du legge inn din uttalelse. Ønsker du ikke at din uttalelse skal publiseres på planportalen, må du hake av for dette. Du vil motta kvittering på at høringsuttalelse er mottatt. Alternativt kan du gi din høringsuttalelse manuelt.  Alle høringsuttalelser arkiveres på saken.
   
 4. Oppfølging av høringsuttalelser:
  Når høringsfristen er utgått, lages det et sammendrag av høringsuttalelsene som tas inn i saksutredningen. De er da med i grunnlaget for rådmannens forslag til vedtak. For ikke lovpålagte høringer kan en alternativ framgangsmåte være at det lages en oppsummering.
   
 5. Publisering av vedtak/klageadgang:
  Publisering av vedtak/klageadgang evt oppsummering finner du på planportalen og i lokalavisa/aviser. 

Hvem kan delta?

Det finnes to ulike typer høringer med ulike målgrupper.

Lovpålagte høringer:
I høringsbrevet opplyses det spesielt om hvem som er formelle høringsinstanser/berørte parter.

Ikke- lovpålagte høringer: 
Høringen er i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter, kan oppfordres til å delta.

Hvordan skrive en god uttalelse?

Veiledning til deg som skal gi en høringsuttalelse.

 1. Skriv kort og rett fram.
 2. Unngå byråkratisk ordbruk.
 3. Skriv forslag til konkrete endringer.
 4. Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser
 5. Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget
 6. Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning.

Høringsuttalelsen din gir du ved å gå direkte inn i den aktuelle saken.

Se alle høringer som er aktuelle.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i Nord-Trøndelag innen 3 uker fra denne kunngjøringen.
Klagen sendes Namsos kommune, Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos
jfr. Plan- og bygningslovens § 27-2 og Forvaltningslovens § 32.
 
Krav om erstatning etter Plan- og bygningslovens § 32 og Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.