Oppgaver og ansvar:
  • Drifte og ivareta kommunens anlegg i samarbeid med frivillige lag og foreninger.
  • Medvirke i utarbeidelse og revidering av plandokument for anlegg og områder for idrett, fysisk aktivitet, lokale kulturbygg og friluftsliv.
  • Sammen med kommunalteknikk og eiendom forestå kommunenes behandling (godkjenning) av planer for søknad om spillemidler, statstilskudd til lokale kulturbygg og friluftsmidler.
  • Bistå aktuelle søkere med råd og veiledning om søknadsordningene og saksbehandle søknader knyttet til spillemidler, statstilskudd til lokale kulturbygg og friluftsmidler.