Utsatt skolestart

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Synes du barnet ditt har behov for et ekstra modningsår før skolestart, kan du søke skolen om ett års utsettelse. Skolen sender søknaden videre til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som vil vurdere hvor langt barnet har kommet i sin utvikling. Dersom PPT konkluderer med at barnet har behov for et ekstra modningsår, beslutter rektor utsatt skolestart.

Om barnet går i barnehage, bør du rådføre deg med barnehagen før du søker. Barnehagen vil sammen med deg vurdere barnets:

  • modenhet og kognitive nivå (evne til å forstå)
  • språklige ferdigheter
  • motorikk
  • sosiale ferdigheter

Barnehagen kan ta direkte kontakt med PPT.

Vilkår

Det er rektor ved skolen som bestemmer om barnet skal utsette skolestarten. Før rektor bestemmer dette, må PPT ha konkludert med at barnet har behov for et ekstra modningsår.

Får barnet ditt utsatt skolestarten, vil det vanligvis være et vilkår at barnet går i barnehage det ekstra året.

Målgruppe

Utsatt skolestart kan være aktuelt for:

  • barn som vil klare seg uten støtte- eller spesialundervisning på skolen dersom de får et ekstra år i barnehagen
  • barn som er født svært sent på året

Skolen tilbyr spesialundervisning til barn som trenger større grad av tilrettelegging. Utsatt skolestart vil derfor ikke være like aktuelt for:

  • barn med store og varige funksjonsnedsettelser og vansker
  • barn som vil ha behov for spesialundervisning i store deler av opplæringstiden

Lover og forskrifter

Opplæringsloven § 2-1 (Rett og plikt til grunnskoleopplæring)

Veiledning

Foresatte må sende egen søknad med begrunnelse. Søknaden sendes til den skolen barnet skal gå på. Rektor ved skolen sender søknad til PPT som uttaler seg sakkyndig. Enkeltvedtak fattes av rektor. Foresatte får tilsendt vedtaket fra skolen.

Hva skal følge søknaden:

  • foresattes begrunnelse.
  • eventuell annen dokumentasjon.

Saksbehandling

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen skolen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok skolens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Skolen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til rektor ved skolen som vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender skolen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Sønadsfrist

Opplæringsloven setter ingen tidsfrist for å søke om utsatt skolestart, men kommunen kan ha satt en frist slik at rekker å søke barnehageplass i hovedopptaket.

Søknadsfrist: 10. februar.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

skolestart, pedagogisk-psykologisk tjeneste, pp-tjeneste, ppt, forsinket, umoden, skolemoden
DebugView   v2