Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige

Kontaktinformasjon

Namsos opplæringssenter
Geilin 1, Namsos

Rektor: Marit Brøndbo

Telefon: 74 21 75 00
E-post: nos@namsos.kommune.no
Sentralbord: 74 21 71 00
E-post: postmottak@namsos.kommune.no

 

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Er du utlending mellom 16 og 67 år og har fått 

 • oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, eller
 • kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon
 • begrenset oppholdstillatelse som medlem av barnefamilie eller som enslig mindreårig i påvente av dokumentert identitet

har du rett og plikt til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i tilsammen 600 timer.

Er du arbeidsinnvandrer mellom 16 og 67 år fra land utenfor EØS-/EFTA-regelverket (eller familiegjenforent til slik arbeidsinnvandrer), har du plikt, men ikke rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kommunen kan kreve betaling for opplæringen.

Har du oppholdsrett etter EØS-regelverket, er du ikke omfattet av introduksjonsloven. Dette innebærer at du verken har rett eller plikt til opplæring etter introduksjonsloven.

Du får opplæring i samfunnskunnskap på et språk som du forstår, mens norskundervisningen vil bli gitt på norsk. Når du har gjennomført kurs må du ta prøver i begge fag.

Ordningen skal gi deg som utlending i Norge mulighet til å delta i arbeidslivet. Gjennomført opplæring er en forutsetning for å få permanent oppholdstillatelse og ev. statsborgerskap.

Du vil få utarbeidet en individuell plan som tar utgangspunkt i ditt opplæringsbehov. Har du rett til gratis opplæring, får du mulighet til å ta tilleggsopplæring på inntil 2 400 timer dersom du har behov for det. Kommunen kan da teste kunnskapene dine for å finne ut om du trenger mer opplæring.

Vilkår

Oppholds- eller arbeidstillatelse etter utlendingsloven som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse eller beskyttelse i massefluktsituasjon.

Målgruppe

Utlendinger mellom 16 og 67 år som har:

 • oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse
 • kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon
 • begrenset oppholdstillatelse som medlem av barnefamilie eller som enslig mindreårig i påvente av dokumentert identitet
 • arbeidstillatelse og er fra land utenfor EØS-/EFTA-regelverket (og familiegjenforente av disse)

Lover og forskrifter

Introduksjonsloven kap. 4 (Opplæring i norsk og samfunnskunnskap)

Forskrift om norskopplæring mv. for innvandrere kap. 7 (Om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap )

Utlendingsloven kap. 3 (Opphold i forbindelse med arbeid og studier mv.)

Veiledning

Ta kontakt med Namsos opplæringssenter v/rektor for å få mer informasjon.

Saksbehandling

Saksbehandling

Så snart du er folkeregistrert i kommunen, plikter kommunen å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Du vil motta et opplæringstilbud senest tre måneder etter at du er folkeregistrert i kommunen eller selv har bedt om slik opplæring.

Klage

Det kan klages på vedtak om:

 • tildeling av opplæring
 • vesentlige endringer i den individuelle planen
 • at opplæringen stanses
 • permisjon


Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket.

Klagen sender du til Namsos opplæringssenter som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og en begrunnelse for dette. Skolen/kommunen vil kunne gi deg veiledning.
 
Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal skolen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for endelig klagebehandling og vedtak. 

Andre opplysninger

Relaterte emneord

norskopplæring, norskundervisning, norskkurs, asylsøker, asylant, integrering, flyktning, innvandrer, utlending, kurs, skole, skolegang, opplæring, undervisning, samfunnsfag, samfunnskunnskap, oppholdstillatelse, bosettingstillatelse, bosetting, arbeidstillatelse, arbeidsinnvandring,
DebugView   v2