Karakterer - klage

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, ta kontakt med den enkelte skole.

Her finner du lenke til alle skolene: Grunnskoler i Namsos 

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Alle karakterer som skal stå på vitnemålet, kan påklages. Det kan klages på standpunktkarakterer, eksamenskarakterer, karakterer til fag- og svenneprøver og kompetanseprøve, realkompetansevurdering og karakter i orden og oppførsel. Den som har klagerett, kan kreve begrunnelse. Ved skriftlig eksamen kan eleven be skolen om å få kopi av egen eksamensbesvarelse når karakteren er fastsatt, men det kan ikke kreves en begrunnelse for karakteren.

Vilkår

Er du under 15 år, må du ha skriftlig samtykke fra foreldrene dine for å klage.

Målgruppe

  • Elever, lærlinger, privatister og praksiskandidater (eller person du har gitt skriftlig fullmakt til)
  • Foreldre til elever, lærlinger eller privatister under 18 år har selvstendig klagerett

Lover og forskrifter

Forskrift til opplæringsloven kap. 5 (Klage på vurdering)

Veiledning

Fristene for å klage er:

  • Ti dager fra du mottok standpunkt- og eksamenskarakterer
  • Tre uker fra du mottok vurdering av den praktiske delen av fag-/svenneprøven og realkompetansevurdering

Innenfor klagefristen kan du kreve begrunnelse for karakter til muntlig eksamen, praktisk eksamen, standpunktkarakter og karakter i orden og oppførsel. Ved skriftlig eksamen kan du be om å få kopi av eksamensbesvarelsen din, men ikke kreve begrunnelse for karakteren.

Klagen må være skriftlig og underskrevet av deg som klager eller den du har gitt fullmakt til. Oppgi hva du klager på og gi helst en begrunnelse. Klager du på en skriftlig eksamenskarakter er det ikke nødvendig med begrunnelse.

Send klagen til skolen der du er elev. Er du privatist, sender du klagen til den skolen der du tok eksamen. Klage på fag- eller svenneprøve sender du til yrkesopplæringsnemnda i fylket.

nettsidene til Barneombudet finner du brevmaler du kan bruke når du vil klage på karakterer.

Saksbehandling

Saksbehandling

Klagefrister: Frist for å klage til skolen på vedtak som gjelder eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er ti dager. Frist for å klage på vedtak om vurdering av den praktiske delen av fag-/svenneprøven og realkompetansevurdering er tre uker. Krav om begrunnelse må være framsatt innenfor klagefristen.

Skolen/klageinstansen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Resultatet av klagebehandlingen: Behandling av klage over karakterer kan føre til at karakteren blir stående eller at den blir endret til gunst eller ugunst for klageren. For muntlig eksamen spesielt: får klageren medhold, skal karakteren anulleres og klageren har rett til å gå opp til ny eksamen.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

Karakterer, evaluering, eksamenskarakter, standpunktkarakter, vitnemål, avgangsprøve, fagprøve, kompetanseprøve, eksamen, klage, realkompetanse, svenneprøve, orden, adferd, oppførsel
DebugView   v2