Tidligere skolestart (fremskutt)

Kontaktinformasjon

Kontakt egen skole i kommunen.

For mer informasjon - se grunnskolesidene

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Dersom foresatte søker om dette eller samtykker, kan skolen som eleven skal gå ved etter sakkyndig vurdering fra PPT vedta at barnet skal begynne på skolen ett år før, dersom barnet innen 1. april har fylt 5 år.

Vilkår

Barnet må fylle fem år innen 1. april i året du søker skolestart for.

Det er rektor ved skolen som bestemmer om barnet skal få starte tidligere. Før rektor bestemmer dette, må PPT ha vurdert barnet til å være på minst samme utviklingsnivå som gjennomsnittet av barn født året før.

Målgruppe

Førskolebarn som er tidlig utviklet intellektuelt, motorisk og sosialt.

Lover og forskrifter

Opplæringsloven § 2-1 (Rett og plikt til grunnskoleopplæring)

Veiledning

Foresatte sender søknad til rektor.
Rektor innhenter sakkyndig vurdering fra PPT.
Enkeltvedtak fattes av rektor.
Rektor sender melding om vedtak til foresatte.

Hva skal følge søknaden:

  • foresattes begrunnelse.
  • eventuell annen dokumentasjon.

Saksbehandling

Saksbehandling

Skolen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når skolen forventer å kunne svare deg.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen skolen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok skolens avgjørelse. Du må begrunne klagen din. Skolen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til rektor ved skolen som vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender skolen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Sønadsfrist

Opplæringsloven setter ingen tidsfrist for å søke om tidligere skolestart, men kommunen kan ha satt en frist for å sikre tilstrekkelig tid til vurdering og saksbehandling.

Søknadsfrist er 1.desember året før ønsket skolestart.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

skolestart, fremskyndet skolestart, pedagogisk-psykologisk tjeneste, pp-tjeneste, ppt, skolemoden
DebugView   v2