Eiendomsskatt – utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse

Kontaktinformasjon

Eiendomsskattekontoret
Kontaktperson:
Marita Fjær

Telefon: 74 21 71 00

E-post: Eiendomsskatt@namsos.kommune.no

Besøksadresse: 2. etg Postgården, Carl Gulbransons gate 4, Namsos
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du kan søke om å få utsatt betalingen av skyldig eiendomsskatt. Du kan også søke om å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den.

Eiendomsskatt er en skatt som baseres på verdien til en fast eiendom. Din økonomiske situasjon som grunneier har ingen betydning for utmålingen av skatten.

Kommunestyret bestemmer om det skal være skatt på eiendommer i kommunen. Kommuner som har innført eiendomsskatt kan velge å bruke Skatteetatens boligverdier eller sin egen utregningsmetode som grunnlag for beregning av eiendomsskatt.

Vilkår

Du har ikke krav på betalingsutsettelse, men når det foreligger særlige grunner kan du, etter avtale med skatteoppkreveren i kommunen, få utsatt betalingen.

Du har heller ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt, men du kan få det dersom det har oppstått forhold som gjør det særlig urimelig å fastholde skatten helt eller delvis. Eksempler på forhold som kan gjøre det særlig urimelig er sykdom, brann eller naturkatastrofer.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt.

Lover og forskrifter

Veiledning

For å få betalingsutsettelse, nedsettelse eller ettergivelse må du sende en søknad til kommunen. Du må legge ved dokumentasjon på alle økonomiske forhold. Kommunen kan også sette ned skatten på eget initiativ.

Dersom kommunen benytter Skatteetatens boligverdi og du mener denne er feil, kan du sende en endringsmelding til Skatteetaten.

Saksbehandling

Saksbehandling

Avgjørelsen om nedsettelse  fattes av formannskapet.

Klage

Du har ingen lovbestemt rett til å klage, men du kan klage på feil saksbehandling til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen kan ikke omgjøre vedtaket, men kan gi deg medhold dersom saksbehandlingen har vært feil. I så fall skal saken tilbake til kommunen for behandling i skatteutvalget. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at det mangler viktig informasjon i saken eller at situasjonen din har endret seg.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

Bolig, skatt, eiendom, likning, betalingsutsettelse, nedsettelse, ettergivelse, verdi
DebugView   v2