Matombringing

Kontaktinformasjon

Namsos helsehus

Besøksadresse:
Prestegårdsstien 4, Namsos
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Telefon: 941 43 645

Åpningstid: Alle hverdager  kl. 07.00 - 15:00

Kontaktperson: Kjøkkensjef Wenche Arnø  
E-post: wenche.arno@namsos.kommune.no

Sentralbord: 74 21 71 00
E-post: postmottak@namsos.kommune.no

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Sentralkjøkkenet ved Namsos sykeheim produserer mat for leveranser til kommunale institusjoner, omsorgsboliger og til private hjem.

Brukere som på grunn av sykdom, alder eller av andre årsaker ikke klarer å ivareta sitt innkjøp/ernæringsbehov kan få tilbud om bringing av middag.

Middagsmenyene er lagt opp etter god, gammel norsk standard og vi legger vekt på variasjon.

Spesialavtaler om meny kan avtales.

 

Vilkår

Sykdom, funksjonsnedsettelse eller andre grunner til at du ikke klarer å lage mat til deg selv.

Målgruppe

Eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme.

Lover og forskrifter

Du har ingen lovfestet rett til matombringing. Kommunen vil vurdere om matombringing er aktuelt for deg.

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 (Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester)

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

Veiledning

Sentralkjøkkenet kan kontaktes for bestilling alle hverdager mellom klokken 07.00 - 15.00.

Bestilling og avbestilling av mat må skje minst en dag i forveien.

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Hjemmesykepleien vil avtale et hjemmebesøk for å kartlegge behovet ditt. Sammen med deg vil hjemmesykepleien vurdere om matombringing vil være aktuelt for deg.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, sendes klagen videre til Fylkesmannen.

Andre opplysninger

Andre opplysninger

Betaling skjer etter vederlag for pleie og omsorgstjenester, se betalingssatser.

Relaterte emneord

Matombringing, matutkjøring, matutdeling, omsorgstjenester, ernæringssvikt, underernæring, feilernæring
DebugView   v2