Samvær med barn under offentlig omsorg

Kontaktinformasjon

Hjemmeside: Midtre Namdal samkommune, Barnevern

Leder: Kirsti Myrvang

Sentralbord: 74 21 71 00
E-post:postmottak@namsos.kommune.no

Besøksadresse: Familiens Hus, Carl Gulbransons gate 4
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Når barn er i fosterhjem eller på institusjon, har barn og foreldre rett til samvær med hverandre hvis ikke annet er bestemt. Selv om foreldrene ikke makter å ha omsorg for barnet, kan det være verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at andre enn foreldrene skal ha rett til samvær med barnet. Barnevernstjenesten utarbeider forslag til vedtak med begrunnelse. Det er Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som avgjør saken.

Vilkår

Samvær skal være til barnets beste. Er det konflikt mellom hensynet til foreldrene og barnets beste, skal hensynet til barnets beste være avgjørende for det samværet som blir bestemt.

Målgruppe

  • Barn under offentlig omsorg, dvs. at barnet bor i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon
  • Foreldre og søsken til barn under offentlig omsorg
  • Andre familiemedlemmer og nære venner av barn under offentlig omsorg

Lover og forskrifter

Barnevernloven § 4-15 (Valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle.)

Barnevernloven § 4-16 (Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse)

Barnevernloven § 4-19 (Samværsrett. Skjult adresse.)

Veiledning

Du kan kontakte fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker dersom du mener å ha rett til samvær med barnet.

Saksbehandling

Saksbehandling

Den kommunale barnevernstjenesten utarbeider forslag til vedtak, og Fylkesnemnda for sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker er et domstollignende organ og ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av sakkyndige og lekfolk.

Klage

Du kan ikke kreve at fylkesnemnda tar stilling til samværsretten på nytt før det har gått tolv måneder etter at saken ble avgjort.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

barnevern, barnevernsinstitusjon, barneverntjenesten, barnevernstjenesten, omsorgsovertakelse, fosterhjem, tilsynsfører, fosterbarn, fosterforeldre, samvær, foreldre, søsken, besøksrett, samværsrett, tilsynsfører, tilsynsperson
DebugView   v2