Omsorgsovertakelse av barn/ungdom

Kontaktinformasjon

Hjemmeside: Midtre Namdal samkommune, Barnevern

Leder: Kirsti Myrvang

Sentralbord: 74 21 71 00

E-post: postmottak@namsos.kommune.no

Besøksadresse: Familiens Hus, Carl Gulbransons gate 4
Postadresse: Postboks 333 Sentrum, 7801 Namsos

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Omsorgsovertakelse innebærer at barneverntjenesten overtar ansvaret for et barn eller en ungdom som må flytte ut fra hjemmet sitt og inn i et fosterhjem eller barnevernsinstitusjon. Omsorgsovertakelsen kan vare i en kortere eller lengre periode.

Det kan være mange grunner til at noen barn og unge ikke kan bo hjemme:

 • manglende omsorg
 • foreldre som ikke er i stand til å ivareta omsorgen i kortere eller lengre perioder, f.eks. ved sykdom
 • mishandling eller overgrep
 • utfordringer med atferd, rus eller kriminalitet

Blir barneverntjenesten kjent med at et barn eller en ungdom lever under slike forhold, har de plikt til å gripe inn. Barneverntjenesten må ta utgangspunkt i hva som er det beste for barnet eller ungdommen. Noen ganger kan dette komme i konflikt med hva foreldrene synes.

Etter omsorgsovertakelsen skal barneverntjenesten:

 • følge opp barnets eller ungdommens utvikling
 • legge til rette for samvær med foreldre og søsken dersom hensynet til barnet eller ungdommen ikke taler imot det
 • tilby veiledning og oppfølging til foreldrene. Det kan også være aktuelt med hjelpetiltak for å bedre foreldrenes omsorgsevne slik at barnet eller ungdommen senere kan flytte hjem igjen.

Vilkår

Barneverntjenesten må dokumentere at det er nødvendig å overta omsorgen for barnet eller ungdommen ut i fra situasjonen. Loven lister opp disse kriteriene:

 • alvorlige mangler ved den daglige omsorgen, den personlige kontakten og tryggheten som barnet eller ungdommen trenger
 • foreldrene sørger ikke for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn eller ungdom får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring
 • barnet eller ungdommen blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet
 • stor sannsynlighet for at barnets eller ungdommens helse eller utvikling kan bli alvorlig skadet fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar

Målgruppe

Barn og unge under 18 år.

Lover og forskrifter

Barnevernloven § 4-1 (Hensynet til barnets beste)

Barnevernloven § 4-12 (Vedtak om å overta omsorgen for et barn)

Barnevernloven § 4-16 (Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse)

Barnevernloven§ 6-3 (Barns rettigheter under saksbehandlingen)

Forskrift om medvirkning og tillitsperson

Forskrift om barnets talsperson i fylkesnemndsaker

Saksbehandling

Saksbehandling

Den kommunale barnevernstjenesten utarbeider forslag til vedtak, og Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ som normalt ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av ett sakkyndig medlem og ett alminnelig medlem.

Klage

Foreldrene kan kreve at en beslutning om tvangsflytting skal legges fram for tingretten.

Andre opplysninger

Andre opplysninger

Alle parter i fylkesnemndssaker har rett til fri rettshjelp.

Relaterte emneord

bekymringsmelding, barnevern, familievern, barne- og familievern, omsorgssvikt, omsorgsovertakelse, omsorgsovertagelse, familievold, ungdomsproblemer, adferdsproblemer, atferdsproblemer, rusproblemer, rusmisbruk, alkoholproblemer, alkoholmisbruk, overgrep, incest, misbruk, seksuelt misbruk, juling, avstraffelse, vold, trakassering, feilernæring, underernæring, fosterhjem, fosterbarn, fosterforeldre, barnevernsinstitusjon, institusjon, barnehjem, ungdomshjem, vanskjøtsel
DebugView   v2