Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom

Kontaktinformasjon

Hjemmeside: Midtre Namdal samkommune, Miljø og landbruk
Telefon: 74 28 00 00
Besøksadresse: Servicebygget, Ranemsletta
Postadresse: Postboks 73/74, 7864 Overhalla
E-post: postmottak@overhalla.kommune.no

 

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Konsesjonsloven av 18. november 2003 bestemmer at alle erverv (kjøp/overtakelse) av fast eiendom og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven eller forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes også erverv av andeler eller parter i en eiendom.

Vilkår

Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom må fylles ut.

 • Vanligste unntak fra å måtte søke konsesjon er nært slektskap/odel mellom selger og kjøper (inklusive barn av søsken). I slike tilfeller skal det fylles ut en Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom.
 • Det er spesielle vilkår for landbrukseiendommer: Ved erverv mellom nære slektninger, samt odelsberettigede, gjelder boplikt. Det kreves at eiendommen tilflyttes innen 1 år og bebos og drives i 5 år sammenhengende. Boplikten er personlig og tilflyttingen må være godkjent av Folkeregisteret.

Målgruppe

Alle som erverver ubebygd eiendom over 100 da. samt mindre eiendommer med minst 25 da. fulldyrka jord. Gjelder også stiftelse av bruksrett /leie med varighet over 10 år.

Lover og forskrifter

Konsesjonsloven kap. 3 (Overdragelser som ikke trenger konsesjon, nedsatt konsesjonsgrense mv.)

Konsesjonsloven kap. 4 (Forhold av betydning for om konsesjon skal gis)

Forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m.

Forskrift om konsesjonsfrihet mv.

Veiledning

Søknad om konsesjon, med kopi av skjøte og overdragelseskontrakt, sendes kommunen innen 4 uker etter avtaleinngåelse, eller kjøper har fått rådighet over eiendommen.

Skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt, eller annen avtale, samt takst, skal vedlegges i original eller bekreftet avskrift i den utstrekning slike dokumenter foreligger. Gjelder ervervet landbrukseiendom, skal skogbruksplan vedlegges såfremt slik plan foreligger.

Rettledning for utfylling av egenerklæring og søknad er vedlagt skjemaene. Spørsmål om utfylling av søknaden kan rettes til kommunen eller Statens landbruksforvaltning.

Når kommunen har gitt konsesjon, sendes skjøte samt annen dokumentasjon til Statens Kartverk for tinglysing.

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

I vurderingen av søknaden vil kommunen blant annet legge vekt på:

 • hensynet til bosettingen i området
 • om overtakelsen av eiendommen innebærer en driftsmessig god løsning 
 • om overtakelsen ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og til kulturlandskapet 
 • eiendommens størrelse, avkastningsevne og bebyggelse
 • at prisen for overtakelse av eiendommen er i takt med generell prisutvikling
 • din kompetanse til å drive en landbrukseiendom
 • din livssituasjon og tilknytning til eiendommen

Kommunen kan ha behov for å foreta en befaring og oppmåling av eiendommen.

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

 • Klage på vedtaket sendes innen tre uker fra vedtaket ble mottatt.
 • I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil hjelpe til  med å skrive klagen.
 • Klageinstans er Fylkesmannen/fylkeslandbruksstyret.  Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen for klagebehandling.
 • Underrettelse om utfallet av klagebehandlingen sendes enten fra Fylkesmannen eller fra kommunen.

Sønadsfrist

Fire uker etter avtale om overtakelse ble inngått eller du overtok eiendommen.

Innen 4 uker etter avtaleinngåelse, eller kjøper har fått rådighet over eiendommen.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

Landbrukseiendom, landbruk, boplikt, bo- og driveplikt, eiendom, gård, overdragelse, erverv, fritak, drift, konsesjon, odel, bolig, tomt, kjøp, salg, tinglysing, tinglysning, grunneier, arv, gave, skifte, leietaker, utbygger, forvaltning, grunn, næring, miljø, naturvern, friluft, interesser, bosetting, jord, dekar, jordbruk, skogbruk, dyrket mark, areal, forpakting, forpakter, landbruksdrift, skogbruksdrift, jordbruksdrift, landbruksareal, skogbruksareal, jordbruksareal,
DebugView   v2