Skoleskyss

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med den enkelte skole

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Du har som elev i grunn- og videregående skole rett til gratis transport mellom skole og hjem dersom du oppfyller gjeldende vilkår.

Vilkår

For å få fri skoleskyss, må avstanden mellom skole og hjem overstige:

  • 2 km for elever i grunnskolens 1. trinn
  • 4 km for elever i grunnskolens 2. til 10. trinn
  • 6 km for elever i videregående skole

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare vei eller gang- og sykkelsti.

Bor du nærmere skolen enn avstandene over, har du rett til skoleskyss dersom du:

  • går i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei
  • har nedsatt funksjonsevne eller er midlertidig skadet eller syk

Er du elev i privatskole har du kun rett til skoleskyss innenfor grensene av den kommune (for elever i grunnskolen) eller fylkeskommune (for elever i videregående skole) der du bor.

Målgruppe

  • Elever i grunn- og videregående skole (offentlig og privat)
  • Elever med nedsatt funksjonsevne
  • Elever med midlertidig skade eller sykdom

Lover og forskrifter

Opplæringsloven kapittel 7 (Skyss og innlosjering)

Opplæringsloven § 13-4 (Ansvaret for skoleskyss m.m.)

Forskrift til opplæringsloven kapittel 10 (Skyss av elever i videregående opplæring)

Privatskoleloven § 3-7 (Skyss m.m.)

Veiledning

Har du rett til fri skoleskyss på grunn av avstand til skole, får du det automatisk. Søknad om skoleskyss i de andre tilfellene sender du til kommunen.

Saksbehandling

Klage

Har du søkt om skoleskyss og fått avslag, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avslaget. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte avslaget. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt videre til Fylkesmannen (for elever i grunnskolen) eller fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole).

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Andre opplysninger

Relaterte emneord

skole, skoleskyss, skolevei, buss, transport, elever, videregående skole, grunnskole, funksjonshemmet, skadet
DebugView   v2