Gravlegat for stell av gravsted

Kontaktinformasjon

Midtre Namdal kirkelige fellesråd
Abel Meyersgt.10
7800 NAMSOS
Telefon: 74 21 64 40 
Send e-post

Åpningstider

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Er du ansvarlig for et gravsted, har du rett og plikt til å stelle dette. Du kan la kirkevergen stelle graven for deg ved å opprette et gravlegat. Kirkevergen vil da sørge for innkjøp av blomster, opparbeiding av bed, planting og vanning av graven.

Du kan opprette avtale om gravlegat med valgfri varighet; 5, 10, 15 eller 20 år, men ikke lengre enn fredningstidens lengde ved fri grav eller festetidens lengde ved festegrav.

Dersom du ikke oppretter gravlegat og heller ikke steller graven selv, vil kirkevergen så gress på gravens plantefelt.

Vilkår

Gravlegat kan ikke ha lengre varighet enn gravens fredningstid eller festetid.

Målgruppe

Ansvarlig for gravsted.

Lover og forskrifter

Gravferdsloven § 15 (Festerens rettigheter og plikter)

Gravferdsforskriften § 16 (Fri grav og feste av grav)

Gravferdsforskriften § 17 (Feste av gravsted)

Gravferdsforskriften § 26 (Ansvar)

Saksbehandling

Andre opplysninger

Relaterte emneord

Grav, begravelse, kremasjon, kiste, dødsfall, gravlegging, gravferd, gravfeste, gravminne, blomster, gravstell, legat, beplantning, beplanting, legatperiode, fredningstid, festetid, gravfond
DebugView   v2